banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 232 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 639 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2020-09-16] Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117) Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujący następujące działania:
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania o których sfinansowanie ubiega się pracodawca muszą się rozpocząć i zakończyć w roku, w którym zostały przyznane środki tj. w 2020 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych).
 
Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 17.09.2020 r. w godzinach 7.00-15.00.
 
Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Kwota jaka może być aktualnie przeznaczona na sfinansowanie działań wskazanych przez Pracodawców w ramach wniosków złożonych w niniejszym naborze wynosi ok. 41,00 tys. zł.
 
O przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 może ubiegać się pracodawca, którego wniosek spełnia warunki określone w podstawowych priorytetach Ministra, składane wnioski muszą mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków KFS.
 
Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2020 określone przez Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej:
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu obowiązujących w 2020 roku priorytetów zostały zawarte w załączniku nr 2 do „Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Sądeckim Urzędzie Pracy w 2020 rok", a w załączniku nr 3 do w/w regulaminu został podany wykaz zidentyfikowanych zawodów deficytowych w mieście Nowym Sączu.
 
Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Sądeckiego Urzędu Pracy pod adresem www.supnowysacz.praca.gov.pl lub w siedzibie urzędu. Wnioski o środki z KFS należy składać na formularzach stanowiących załącznik nr 1 (przedsiębiorcy) lub załącznik nr 1a (pracodawcy niebędący przedsiębiorcami) do regulaminu.

Przy rozpatrywaniu wniosków i ich ocenie będą brane pod uwagę:
 
1. elementy wskazane w § 6 ust. 5 w/w rozporządzenia tj.
- zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
- zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
- koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
- w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
- plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
- możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów dostępnych środków w danym roku,
 
2. przedłożone uzasadnienie celowości i potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS,

3. dodatkowe ustalone lokalnie zasady i kryteria wymienione w § 5 ust. 14 w/w regulaminu.

Załączniki

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS w 2020r (pdf, 575 KB)
Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Sądeckim Urzędzie Pracy (pdf, 4736 KB)
SUP-RPP-23-1 Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników - formularz przeznaczony dla pracodawców będących przedsiębiorcami (doc, 770 KB)
SUP-RPP-23-2 Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników - formularz przeznaczony dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami (doc, 425 KB)
Załącznik nr 2 - Informacja dotycząca priorytetów wydatkowania środków KFS w 2020 roku (doc, 92 KB)
Załącznik nr 3 - Wykaz zawodów deficytowych zidentyfikowanych w mieście Nowym Sączu (doc, 83 KB)
Karta oceny formalnej wniosku pracodawcy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (docx, 102 KB)
Karta oceny merytorycznej wniosku pracodawcy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (docx, 99 KB) 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl