banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Informacje o Cechu Deklaracja Członkowska
 
 
Deklaracja Członkowska
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 4 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 287 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
 


                                                        DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

CECH  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH  I  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W  NOWYM  SĄCZU
33-300 NOWY SĄCZ UL. RYNEK 11
 

imię ....................................             nazwisko ..........................................................................

rzemiosło/rzemiosła: ...............................................................................................................

NIP ........................................... REGON ................................................... EKD: …...............


I N F O R M A C J E   O   Z A K Ł A D Z I E

nazwa zakładu:.....................................................................................................................................

adres zakładu: .....................................................................................................................................

data rozpoczęcia działalności: …...........................................

tel:.......................................................... tel. kom: ...........................................................

www:..................................................... e:mail: ..............................................................


D A N E       O S O B I S T E

miejsce urodzenia ......................................................     PESEL ...................................................

wykształcenie ogólne: …...................................................................................................................

adres prywatny: ..................................................................................................................................

adres do korespondencji: …..............................................................................................................


KWALIFIKACJE


mistrz szkolący: …..............................................................................................................................
/imię i nazwisko/

kwalifikacje zawodowe: …..................................................................................................................

nr dokumentu: .................... data wydania: .............................. przez: .....................................

kwalifikacje pedagogiczne: …............................................................................................................

nr dokumentu: ..................... data wydania: .............................. przez: .....................................D E K L A R A C J A

Ja, niżej podpisany ..................................................................................................................
/imię i nazwisko/


deklaruję dobrowolną przynależność do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


Zobowiązuję się do:
- przestrzegania Statutu Cechu, zasad etyki rzemieślniczej i realizowania ich w pracy
zawodowej
- podporządkowanie się uchwałom Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu,
- terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie Członków.

Proszę o umieszczenie w portalu internetowym Cechu informacji o mojej firmie i jej produktachNowy Sącz , dnia ................................... ............................................................
/pieczątka i podpis właściciela zakładu/

D E C Y Z J A Z A R Z Ą D U

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu uchwałą nr …........ z dnia ….............

przyjmuje - nie przyjmuje Panią/Pana .........................................................................................

w poczet członków Cechu.UWAGI
...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl