Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Informacje o Cechu Deklaracja Członkowska
 
 
Deklaracja Członkowska
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 7 fotografii
Odzwiedziny: 116 wejść
Data utworzenia: 04 wrzesień 2017
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 30 fotografii
Odzwiedziny: 577 wejść
Data utworzenia: 26 maj 2017
 
 


                                                                                     DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

CECH  RZEMIOSŁ  RÓNYCH  I  PRZEDSIEBIORCZOŚCI W  NOWYM  SĄCZU
33-300 NOWY SĄCZ UL. RYNEK 11 
imię .............................. nazwisko ..........................................................................

NIP ..................................... REGON ................................. EKD .................................

adres do korespondencji : …..............................................................................................................I N F O R M A C J E     O  Z A K Ł A D Z I E

Nazwa zakładu:.....................................................................................................................................

Adres zakładu: .....................................................................................................................................

Data rozpoczęcia działalności: ….......................................................................................................

tel:....................................................................... tel. kom:...........................................................

www:.................................................................. e: mail:............................................................


D A N E   O S O B I S T E

data urodzenia: ..................... miejsce urodzenia .............................. PESEL ..........................

imię ojca: ............................................... imię matki: ......................................................................

wykształcenie ogólne:..........................................................................................................................

adres prywatny: ..................................................................................................................................


KWALIFIKACJE

kwalifikacje zawodowe: ....................................................................................................................

nr dokumentu: …............................................ data wydania: ......................................................

przez: ....................................................................................................................................................

kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do szkolenia młodocianych: ........................................

nr dokumentu: .................................................. data wydania: .................................................

przez: ....................................................................................................................................................

===============================================================================


Ja, niżej podpisany/na: ................................................................................................
                                                                        /imię i nazwisko/


deklaruję

1. Dobrowolną przynależność do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Zobowiązuję się do:
- przestrzegania Statutu Cechu, zasad etyki rzemieślniczej i realizowania ich w pracy zawodowej,
- oraz podporządkowania się uchwałom Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu.

2. Terminowe opłacanie miesięcznych składek członkowskich w wysokości ustalonej przez
Walne Zgromadzenie Członków.Proszę o umieszczenie w portalu internetowym Cechu informacji o mojej firmie i jej produktach.Nowy Sącz , dnia ................................... ............................................................
/pieczątka i podpis właściciela zakładu/

====================================================================================
D E C Y Z J A Z A R Z Ą D U  / wypełnia Cech /

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu uchwałą nr …........ z dnia ….................

przyjmuje - nie przyjmuje Pana/Panią .............................................................................................

w poczet członków Cechu.


U W A G I
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2017 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl