banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Informacje o Cechu Zadanie statutowe Cechu
 
 
Zadanie statutowe Cechu
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 657 wejść
Data utworzenia: 29 październik 2021
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 726 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
 

1. Zadaniem Cechu jest reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji publicznej szczebla gminnego i powiatowego oraz związków zawodowych, utrwalanie więzi środowiskowych poprzez prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, oświatowej i kulturalnej, propagowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.

2. Zadania określone w ust.1 Cech może realizować poprzez:

1. Udzielanie swoim członkom porad, instruktażu oraz informacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego.
3. Udzielanie na zewnątrz informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego.
4. Wynajem i dzierżawa lokali, gruntów i inne.
5. Pomoc instruktażowo - szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno - epidemiologicznych, przepisów Unii Europejskiej itp.
6. Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe, w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia, a także do innych gremiów i organizacji.
7. Prowadzenie biura rachunkowego, doradztwa podatkowego lub innego. Pomoc przy sporządzaniu dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych i innych.
8. Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu.
9. Dokonywanie - na wniosek osoby zainteresowanej - fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
10. Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników.
11. Współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła.
12. Zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych umożliwiających szkolonej młodzieży uzyskanie jak najwyższego wykształcenia zawodowego i ogólnego.
13. Wykonywanie - na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w której Cech jest zrzeszony - zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez członków Cechu.
14. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników a także dla pracowników Cechu i ich rodzin.
15. Organizowanie i finansowanie obchodów świąt rzemieślniczych i innych, uroczystości związanych z kultem religijnym, tradycjami rzemieślniczymi i innymi.
16. Wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb.
17. Uczestnictwo i wspomaganie akcji organizowanych przez inne instytucje związanych ze statutową działalnością Cechu.

3. Cech swoje zadania statutowe, określone w ust. 1 i 2 realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa. 

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2022 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl