banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Bon dla samozatrudnionych
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 243 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 647 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2020-08-18] Bon dla samozatrudnionych

 Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr RPMP.03.04.06-12-0088/20-01 realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska,
Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu grantowego jest wsparcie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG (samozatrudnionych) z Małopolski borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.
Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków.

Grantodawca:
Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Termin naboru

Proces naboru wniosków składa się z dwóch odmiennych w czasie etapów – zatwierdzenia i złożenia wniosku. Udział w etapie złożenia wniosku będzie uwarunkowany uprzednim zatwierdzeniem wniosku w etapie pierwszym.

1. I etap naboru – zatwierdzenie wniosku obejmuje okres od 17 sierpnia 2020 r. od godziny 12.00 do 28 sierpnia 2020 do godz. 12.00. W tym terminie zostanie umożliwiona praca nad wnioskami w systemie. Należy w tym czasie założyć konto w generatorze wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego, wypełnić wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego zgodnie z instrukcjami znajdującymi się przy każdym z pól wniosku oraz zatwierdzić uzupełniony wniosek w wyniku czego nadana zostanie mu suma kontrolna. Zatwierdzenie wniosku powinno nastąpić przed końcem terminu określonego powyżej. Powyższe umożliwi przejście do etapu II naboru.

2. II etap naboru – złożenie wniosku obejmuje okres od 31 sierpnia 2020 godz. 12.00 do 7 września 2020 do godz. 12.00 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, o czym grantodawca poinformuje poprzez komunikat wygenerowany przez aplikację. W II etapie należy we wskazanym terminie złożyć uprzednio zatwierdzony (w I etapie naboru) wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Funkcjonalność
umożliwiająca złożenie wniosku dostępna będzie na stronie internetowej generatora (www.tarcza.malopolska.pl). Nabór wniosków o udzielenie grantu realizowany jest w trybie naboru otwartego i nie jest podzielony na rundy. Decyzje w sprawie udzielenia grantów podejmowane są przez grantodawcę po zatwierdzeniu propozycji zmian RPO WM przez Komitet Monitorujący
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, umożliwiających realokację środków z przeznaczaniem na  sfinansowanie bonów rekompensacyjnych oraz wydaniu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej zatwierdzającej niektóre elementy RPO WM, wyrażającej zgodę na skierowanie środków na dofinansowanie bonów
rekompensacyjnych co najmniej w kwocie alokacji przewidzianej na przedmiotowy nabór - w formie zarządzeń Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości publikowanych na stronie grantodawcy www.mcp.malopolska.pl.

Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego przyjmowany  jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej www.tarcza.malopolska.pl. Wniosek złożony w innej formie np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie rozpatrywany.
Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z  instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 195KB) i złożyć za pomocą generatora wniosków. Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Grantobiorcą w ramach niniejszego projektu grantowego może być wyłącznie osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG),  niezatrudniająca pracowników w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

1. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku o  udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą na terenie
województwa małopolskiego, tj. posiadała stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumencie rejestrowym grantobiorcy (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.

2. w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania.

3. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu, przy czym:
(i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub
(ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

4. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu(bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej),

5. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów[1] w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75,00% (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

6. w dniu udzielenia pomocy nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.[2])) – jeżeli pomoc ma być udzielona w  sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt  9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.[3])), lub nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazła się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu grantowego wspierane będą wnioski o przyznanie bonu rekompensacyjnego ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcia osób fizycznych będących MŚP, prowadzących działalność gospodarczą,  niezatrudniających żadnego pracownika w oparciu o umowę o prace w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów
równej 1 lub więcej), borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc udzielana jest w celu łagodzenia skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mają być na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy.
Udzielony grant ma zostać przeznaczony na pokrycie wszelkich niezbędnych  wydatków na utrzymanie bieżącej działalności gospodarczej, w celu utrzymania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia wypłaty  środków.

Maksymalny całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.
Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania - Wartość bonu wynosi 9 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty


https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-pomoc-dla-samozatrudnionych-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej


Pytania i odpowiedzi


Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie bonu  rekompensacyjnego w projekcie grantowym udziela
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu:
736 838 300;
459 381 443;
459 381 444;
459 381 445 ;
579 938 707 oraz pod nr stacjonarnym: (12) 37 69 105.

Informację na temat Bonów Rekompensacyjnych można również uzyskać mailowo: info@mcp.malopolska.pl.

Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem generatora wniosków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej helpdesk@mcp.malopolska.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie,  udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon.
8:00 – 18:00,wt. – pt. 8:00 – 16:00:

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

Informacja ze strony Małopolskiego Centrum Przedsiebiorczości
https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-pomoc-dla-samozatrudnionych-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl