Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora szkoły
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 549 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 783 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2019-06-27] Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora szkoły


Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
ogłasza nabór na stanowisko
dyrektora
Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia im. Świętego Józefa
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 82
prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu


I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają niezbędne wymagania:
o Posiadają wykształcenie wyższe, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą
o Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
o Kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz w sprawach pedagogicznych;
o Planowanie i organizowanie pracy szkoły; egzekwowanie oraz przestrzeganie porządku i dyscypliny
o Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyjątkiem zadań i kompetencji osoby prowadzącej szkołę zgodnie z zapisami Statutu Cechu i Szkoły.
o Wykonywanie innych czynności związanych z pracą, a zleconych przez przełożonych.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

o Miejsce pracy: Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Św. Józefa CRRiP w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 82
o Zatrudnienie na podstawie kodeksu pracy, umowa o pracę na pełny etat.

IV. Wymagane dokumenty:

o List motywacyjny oraz życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
o poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:
- potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
- potwierdzających posiadanie wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
- kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
o oświadczenia:
- że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
- że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
o oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenia oraz inne dokumenty przedstawione przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

V. Termin składania dokumentów:
o Oferty należy składać - w zamkniętych kopertach - w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Rynek 11 lub przesłać drogą pocztową do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 25 czerwca 2019r. (decyduje data wpływu do Cechu).
o Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Cechu po dniu 25 czerwca 2019r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl