Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Sprawy Rzemiosła
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 351 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 591 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2019-04-09] Sprawy Rzemiosła


KATALOG SPRAW DEDYKOWANYCH MINISTROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII PRZEZ RZEMIOSŁO
(marzec 2019r.)


Warunki działalności rzemiosła

Warunki prowadzenia działalności rzemieślniczej są niezmiennie trudne, co wpływa na postępujące osłabienie kondycji zakładów rzemieślniczych. ZRP od lat wskazuje przyczyny takiego stanu rzeczy: utrzymujący się spadek zamówień z powodu nieograniczonego importu towarów z rynków wschodnich, którego nie rekompensuje rosnący popyt w wyniku zmniejszającego się bezrobocia czy wprowadzonych programów socjalnych. Sytuację pogarszają rosnące koszty funkcjonowania firm, w tym koszty pracy. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na wysokie koszty paliw i energii oraz wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz czynsze za lokale użytkowe będące we władaniu samorządów. Przedsiębiorcy nadal jako istotną barierę dla rozwoju działalności gospodarczej wskazują nadmiar obowiązków biurokratycznych, z którymi trudno mierzyć się mikroprzedsiębiorstwom nie wyposażonym w wysoko specjalistyczna obsługę prawno-finansową. Potwierdza to raport Najwyższej Izby Kontroli „Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce” opublikowany 2.01.2019 r. wskazując jednocześnie, że jedną z zasadniczych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej jest „skomplikowany charakter przepisów prawa oraz częste jego zmiany”.


Prawo gospodarcze/ prawo przedsiębiorców


Wspieranie inwestycji

Rzemiosło oczekuje polityki gospodarczej państwa opartej na skutecznych instrumentach wzmacniających potencjał istniejących przedsiębiorstw, w tym rzemieślniczych. Najwięcej ułatwień i propozycji ulg, w tym obniżki kosztów ubezpieczeń społecznych oraz podatków, adresowano ostatnio do osób planujących rozpoczęcie działalności w niewielkich rozmiarach, rolników produkujących żywność oraz do mikro podmiotów działających poza systemem działalności rejestrowej, a także małych firm osób prawnych.
Kolejna ustawa o wspieraniu nowych inwestycji nie uwzględnia potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw, które nie wdrażają zaawansowanych innowacji technologicznych, a wsparcie inwestycyjne jest uzależnione od wielu kryteriów trudnych do spełnienia przez mikroprzedsiębiorstwa.
Bez odpowiedniej polityki państwa – rzemiosło, które tradycyjnie pracuje na rzecz zaspokajania potrzeb ludności będzie systematycznie wypierane z życia gospodarczego, ze stratą dla gospodarki i rynku pracy. Gospodarka jest systemem, który potrzebuje holistycznego podejścia. Rzemiosło, mające swoją specyfikę, ale jednocześnie stanowiące jako część MŚP ważny element tego systemu, nie powinno być zaniedbywane.

Ochrona rynku europejskiego przed niekontrolowanym importem towarów z rynków wschodnich

Związek Rzemiosła Polskiego od lat sygnalizuje, że zasadniczy wpływ na plany inwestycyjne polskich przedsiębiorców ma wysoka konkurencyjność cenowo - kosztowa produktów importowanych z rynków wschodnich. Jeśli warunki rynkowe handlu nie ulegną zmianie, nie mając perspektyw na opłacalność przedsięwzięcia – polscy przedsiębiorcy nie będą inwestować na odpowiednim poziomie, pomimo zachęt inwestycyjnych, a firmy rodzinne nadal będą miały problem z sukcesją.
Rzemiosło oczekuje lepszej ochrony rynku europejskiego przed słabymi jakościowo i tanimi produktami importowanymi głównie z rynków wschodnich, stanowiącymi nieuczciwą konkurencję i przyczyniającymi się do trwającego od lat kryzysu wielu branż przemysłu europejskiego oraz upadku wielu małych firm w Polsce i innych państwach członkowskich UE.
Uważamy, że zwiększenie ochrony rynku europejskiego, z jednej strony odbywać się powinno tradycyjnymi metodami polityki handlowej a z drugiej, poprzez wzmacnianie na rynku europejskim specjalizacji poszczególnych krajów w branżach, które tradycyjnie najlepiej rozwijają się w danym państwie. Działania w tym zakresie mogłyby się też opierać m.in. na:
1) ściślejszej kontroli przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i szkodliwości produktów dla konsumentów - polegającej na weryfikowaniu składanych przez importerów oświadczeń, że wyrób nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia użytkownika, wyszczególnionych w międzynarodowych normach (szczególnie w branży zabawkarskiej, obuwniczej, odzieżowej i elektronicznej);
2) kształtowaniu świadomości konsumenckiej, poprzez promowanie europejskich produktów oraz wskazywanie na negatywne dla środowiska skutki używania tanich produktów o niskiej jakości i wytrzymałości pochodzących z importu.

Wprowadzenie do obrotu gospodarczego pojęcia, tzw. działalności nierejestrowej

Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny nie uznawaniu za działalność gospodarczą (przewiduje to nowa ustawa Prawo przedsiębiorców) - działalności wykonywanej przez osoby fizyczne, nie ujawnionej w CEIDG, jeśli przychód z niej nie przekracza miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia. W opinii ZRP unormowanie to narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa podmiotów gospodarczych.
Rozwiązanie to wywołuje wiele wątpliwości interpretacyjnych i ułatwia działalność szarej strefy w niektórych rodzajach działalności, szczególnie usług. Już dzisiaj pojawiają się wątpliwości w zakresie obowiązków tych osób w ubezpieczeniu społecznym
w przypadku, kiedy usługi świadczone są na rzecz firmy w oparciu o działalność nierejestrową. Pojawiły się już pierwsze interpretacje zakładów ubezpieczeń społecznych potwierdzające powstanie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń w takiej sytuacji.

Obniżka podatku CIT do 9%

ZRP zwracał uwagę, że z obniżki CIT skorzystają przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tworzone głównie w celu ograniczenia ryzyka osobistej odpowiedzialności biznesowej. Podczas gdy - przedsiębiorstwom osób fizycznych pozostała pełna odpowiedzialność z wyższą stawką podatku. W opinii Związku rozwiązanie to zaburza warunki konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, tylko z powodu innej formy prawnej działalności biznesowej. Uważamy, że stawki podatkowe od dochodów z działalności gospodarczej osób prawnych i fizycznych powinny pozostać jednolite. Nie możemy zgodzić się z poglądem prezentowanym w uzasadnieniu dla tego rozwiązania „o wspomaganiu tych podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje, czy zaburzone warunki konkurencji odgrywają fundamentalną rolę w istnieniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa”, bowiem nie uwzględnia się w nim sytuacji mikro i małych firm osób fizycznych prowadzących już działalność. Tym samym tworzy się warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności raczej małych firm osób prawnych. Proponowaliśmy, aby ewentualne możliwe, ale rzadko mające miejsce w praktyce (szczególnie w przypadku małych podmiotów, gdzie wspólnicy są zaangażowani w działalność spółki) dodatkowe opodatkowanie osób prawnych z powodu wypłaty dywidendy zniwelować w ten sposób, że osobom prawnym, które zapłaciłyby podatek od dochodu, a następnie wypłaciłyby dywidendy, od których jako płatnicy, pobraliby podatek, należałoby kwotę równą potrąconemu podatkowi zwrócić lub uwzględnić w bieżących zaliczkach osoby prawnej.

Kwota wolna od podatku, skala podatkowa w PIT

Z podniesionej od dwóch lat do maksymalnie 8 tys. zł kwoty wolnej w podatku PIT mogą skorzystać jedynie osoby o wyjątkowo niskich dochodach (do 13 tys. zł rocznie), przy czym kwota ta jest już zmniejszana w przedziale dochodów 8 - 13 tys. zł. Dla największej grupy podatników osiągających dochody powyżej tej kwoty kwota wolna pozostała bez zmian;  w kolejnym przedziale jest jeszcze mniejsza, a dla uzyskujących dochody przekraczające 127 tys. zł nie ma jej w ogóle. Zatem w rzeczywistości podwyżka kwoty odliczanej od podatku dla osób o najniższych dochodach została sfinansowana ograniczeniami w odliczeniach od podatku wobec osób o większych dochodach. Również dwuprogowa skala podatkowa nie jest waloryzowana od 2009 roku i drugi 32-procentowy jej próg zaczyna się od 85.528 zł.
Dla organizacji pracodawców nie pozostaje to bez znaczenia, bowiem przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej stanowią nadal liczną grupę podatników. Wnioskujemy zatem o podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie corocznej waloryzacji progów skali podatkowej.

Prawo zamówień publicznych

ZRP opowiada się za zachowaniem, na co najmniej dotychczasowym poziomie 30 tys. euro, wysokości progów kwotowych zamówień, od których stosuje się procedury prawa zamówień publicznych. Zdaniem ZRP każda obniżka progu bagatelności będzie skutkować zmniejszeniem realnego wolumenu zleceń dla mikro i małych przedsiębiorstw na roboty budowlane oraz sprzyjać upowszechnieniu zjawisk nieuzasadnionego ekonomicznie podwykonawstwa
w branży budowlanej. Dlatego dobrze oceniamy utrzymanie tego progu na niezmienionym poziomie w przygotowanym w styczniu 2019r. rządowym projekcie noweli do ustawy prawo zamówień publicznych.
Uważamy, że dodatkowo należy wprowadzić rozwiązania prawne mające na celu aktywne przeciwdziałanie dalszemu pogarszaniu się sytuacji w branży budowlanej. Wnioskujemy o uwzględnienie w aktualnie konsultowanym projekcie zmian prawa zamówień publicznych takich regulacji, które zobowiążą zamawiających, dysponujących środkami publicznymi do zmiany obecnie stosowanych praktyk, tak aby doprowadzić do:
1) odejścia od jednostronnych warunków umownych,
2) urealnienia terminów ogłaszania i rozstrzygania przetargów,
2) doprecyzowania kryteriów wyłaniania najlepszych ofert,
3) uwzględnienia w rozpisywanych przetargach realnej wyceny kosztorysowej
i bezwzględnego stosowanie klauzul społecznych,
4) urealnienia terminów gwarancji, uwzględniających gwarancje producentów,
5) zakazania stosowania procedur, tzw. "sondowania rynku" przez ogłaszanie przetargów
z zaniżonymi, nawet o 40 % środkami przeznaczonymi na realizację, co prowadzi do wydłużenia procedowania przetargów przez wielokrotne ich rozpisywanie i znacznie skraca termin realizacji zadania,
6) doprowadzenia do respektowania wymogu zatrudnienia pracowników w oparciu
o umowę o pracę.

Zakres uprawnień budowlanych mistrzów rzemiosła

Wnioskujemy o rozszerzenie w ustawie prawo budowlane uprawnień budowlanych dla mistrzów rzemieślniczych i techników do prac w obiektach o kubaturze, co najmniej 5000 m3. Obecnie obowiązujący dla tej grupy uprawnionych próg kubatury obiektów został ustalony, jeszcze w latach 60-tych na poziomie 1000 m3 i nie odpowiada dzisiejszym realiom gospodarczym. Podniesienie progu tego ograniczenia umożliwiłoby technikom i mistrzom kierowanie robotami budowlanymi w większych obiektach, m.in. w takich specjalnościach jak: konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, inżynieria drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, instalacyjna w zakresie telekomunikacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

ZRP postuluje zatem o wniesienie inicjatywy legislacyjnej umożliwiającej jednostkom mikro składanie sprawozdań finansowych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2018 roku i wydłużenie okresu na wprowadzenia obligatoryjnego składania sprawozdań zgodnie z nowymi przepisami o co najmniej 1 rok lub dłużej.

Wpływ zakazu cesji wierzytelności odszkodowawczych na sytuację branży motoryzacyjnej

Środowiska rzemieślnicze branży motoryzacyjnej wnioskują o nie wprowadzanie zmian zakazujących cesji wierzytelności odszkodowawczych na osoby trzecie, co oznacza, że nie będzie możliwa cesja wierzytelności przez ubezpieczonych na warsztaty likwidujące szkody komunikacyjne w oparciu o tzw. „bezgotówkową metodę serwisową”. Doprowadzi to do sytuacji, że klient będzie zmuszony najpierw sfinansować koszty naprawy pojazdu, a dopiero w następnej kolejności otrzyma odszkodowanie. Propozycje takie zawiera projekt nowej ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, procedowanej obecnie w Sejmie RP.

Fundusze unijne

Ograniczony dla mikro i małych zakładów rzemieślniczych dostęp do środków pochodzących z funduszy unijnych
– to niezmiennie od lat aktualny problem; przede wszystkim ze względu na wciąż (pomimo wprowadzenia pewnych uproszczeń ) zbyt rozbudowane i niedostosowane do specyfiki tych firm procedury aplikacyjne oraz preferowanie innowacji technologicznych (produktowych i procesowych), przy braku w praktyce możliwości finansowania projektów ukierunkowanych na wdrożenie innowacji organizacyjnych (na co ZRP wielokrotnie zwracał uwagę). Problem ten niestety może się pogłębić, m.in. ze względu na planowane odejście w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku od klasycznych dotacji i oparcie wsparcia dla małych firm niemal w całości na tzw. instrumentach zwrotnych. ZRP zdecydowanie przeciwstawia się takiemu podejściu i postuluje pozostawienie w nowych programach operacyjnych puli środków na instrumenty dotacyjne przynajmniej w porównywalnej wysokości, jaką mamy do dyspozycji w obecnej perspektywie finansowej.

Zmieniające się interpretacje przepisów prawnych mających przełożenie na realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych.
Przykładem tego są różne podejścia do ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wynikające
z tego spory z beneficjentami oraz nowa interpretacja w zakresie opodatkowaniem podatkiem VAT całości dotacji przyznanych w ramach projektów związanych ze świadczeniem usług doradczych na rzecz przedsiębiorców, co na chwilę obecną powoduje konieczność odprowadzania podatku VAT, m.in. od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy
o pracę i umowy cywilno-prawne. Zdaniem ZRP należy także ostatecznie zmodyfikować wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ obowiązująca wersja zawiera nadal szereg niedoprecyzowanych kwestii, co m.in. skutkuje nieuzasadnionymi karami finansowymi dla beneficjentów korzystających z funduszy unijnych.


Polityka rynku pracy / oświata zawodowa

Nowelizacja ustawy o rzemiośle
Związek Rzemiosła Polskiego widzi potrzebę nowelizacji ustawy o rzemiośle i włączenia spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego oraz spółek cywilnych (w związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi podejścia do kwalifikacji wspólników) w obszar kształcenia zawodowego współorganizowanego przez cechy i izby rzemieślnicze. Obecny stan prawny komplikuje ich sytuację w tym obszarze i uniemożliwia lub utrudnia korzystanie
z dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W rezultacie, ich potencjał do angażowania się w kształcenie kadr dla gospodarki nie jest właściwie wykorzystywany. Dlatego doceniamy wkład Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w pracach nad kierunkami zmian w ustawie o rzemiośle zaproponowanymi w ostatnim pakiecie ustawy deregulacyjnej i  polegającymi na poszerzeniu definicji rzemiosła o spółki osobowe i kapitałowe, pod warunkiem posiadania kwalifikacji przez wspólników.

Egzekwowanie przepisów ustawy o rzemiośle
Zapisy w ustawie o rzemiośle jednoznacznie ustalają, że rzemieślnik zatrudniający młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego zrzesza się w cechu. Zrzeszenie to jest powiązane z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego, które prowadzi izba lub z jej upoważnienia cech. W praktyce ten ustawowy obowiązek jest różnie interpretowany i traktowany, tak przez przedsiębiorców, jak i organy administracji publicznej. ZRP wielokrotnie występował w tej sprawie do resortów pracy, edukacji, gospodarki wskazując na nieuzasadnione uchylanie się niektórych pracodawców od tego zobowiązania. ZRP stoi na stanowisku, że prawo obowiązujące w tym zakresie powinno być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie strony dlatego uzyskiwanie preferencji finansowych powinno odbywać się w poszanowaniu prawa, tj. ustawy o rzemiośle. Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników czy dofinansowanie kosztów poniesionych w związku
z wyszkoleniem młodocianego powinna być uwarunkowana bezwzględnym zrzeszeniem przedsiębiorców szkolących w organizacji rzemieślniczej (cechu).

Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych przy podejmowaniu działalności gospodarczej
Idąc za przykładem wielu regulowanych zawodów, mając dobre doświadczenia z przeszłości, a także wzorując się na dobrze rozwijających się gospodarkach krajów UE – ZRP stoi na stanowisku niezbędności powrotu do wymogu posiadania kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Uważamy, że w pierwszej kolejności należałoby rozważyć wprowadzenie takiego obowiązku w zawodach, których wykonywanie ma wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo społeczne. Warunek posiadania kwalifikacji zdecydowanie jest drogą do podnoszenia jakości usług i produktów, a ponadto dodatkowo motywuje do uczestnictwa w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Modernizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb firm rzemieślniczych

Modernizacja kształcenia zawodowego powinna iść w takim kierunku, aby odpowiadała na potrzeby dotyczące zapewnienia wykwalifikowanych kadr nie tylko dla przemysłu, ale także mikro i małych firm rzemieślniczych, a te potrzebują specyficznych kwalifikacji. Zbyt silne ukierunkowanie na potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych, w niedalekiej przyszłości może wywołać poważne problemy kadrowe firm mikro i małych i sparaliżować rynek pracy. Organizacje rzemiosła posiadają odpowiedni potencjał i oczekują, że będzie on umacniany  w systemie prawa, a nie marginalizowany czy rozmywany na rzecz rozwiązań dla przemysłu.

Wdrażanie w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach nowych regulacji dotyczących ochrony danych
25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). MŚP nie dysponują odpowiednimi kadrami by sprostać wszystkim wyzwaniom. Już obecnie istnieje poczucie nadmiaru biurokracji i regulacji
w obszarze ochrony danych osobowych. Na skutek RODO, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe choćby w ograniczonym zakresie, jest narażony na wysokie kary z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości. ZRP oczekuje jednak większego zaangażowania administracji publicznej w działania upowszechniające, szkoleniowe i wspierające MMŚP. 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl