Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Porozumienie między ZRP a Ministrem Edukacji Narodowej
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 287 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 487 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2019-02-27] Porozumienie między ZRP a Ministrem Edukacji Narodowej

Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, była gościem II Forum Szkół Rzemiosła w Pałacu Chodkiewiczów.   W czasie wydarzenia nastąpił uroczysty moment podpisania porozumienia. Mówi ono o wzajemnej współpracy między ZRP a resortem edukacji w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i współczesnych potrzeb rynku pracy. W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego porozumienie podpisał Prezes Związku Jan Gogolewski. 

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu Na podstawie art. 120 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o światowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 99 6, 1000 , 1290, 1669 i 2245)
Minister Edukacji Narodowej i Związek Rzemiosła Polskiego , zwani dalej „stronami”, zawierają niniejsze porozumienie, którego celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego , w szczególności w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła .


§ 1
 
Strony będą współdziałać w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy, w szczególności poprzez działania w zakresie programowania treści nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, przygotowania uczniów do nabywania uprawnień zawodowych, doradztwa zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego.

§ 2
Zakres wspólnego działania stron obejmie:
1) wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolnictwa branżowego;
2) współpracę w zakresie tworzenia i aktualizacji podstaw programowych
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła;
3) działania mające na celu zachęcanie pracodawców - rzemieślników do udziału w procesie organizacji praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników i przeprowadzania egzaminów czeladniczych;
4) w spółdziałanie w rozbudowie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
5) współpracę na rzecz promocji szkolnictwa branżowego w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.


§ 3
Związek Rzemiosła Polskiego zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji postanowień niniejszego porozumienia, a w szczególności do:
1) zachęcania pracodawców - rzemieślników do udziału w „dniach otwartych" organizowanych przez szkoły i kuratoria oświaty oraz akcjach promujących zawody szkolnictwa branżowego, w celu zachęcenia uczniów do podejmowania kształcenia w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła;
2) zachęcania pracodawców - rzemieślników do organizowania wizyt zawodoznawczych i „dni otwartych drzwi" dla uczniów w zakładach rzemieślniczych odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła;
3) wspierania, z wykorzystaniem sieci organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, działań pracodawców - rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, związanych z dokonywaniem ustaleń z dyrektorami branżowych szkół I stopnia, do których kierują młodocianych pracowników
na dokształcanie teoretyczne, stanowiących załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego , zgodnie z art. 120a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
4) inicjowania, na wniosek pracodawców – rzemieślników, wprowadzania nowych zawodów i dodatkowych umiejętności zawodowych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, w porozumieniu z właściwymi ministrami;
5) zachęcania pracodawców - rzemieślników do współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w zakresie doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej nauczycieli kształcenia zawodowego , w tym w ramach szkoleń branżowych dla nauczycieli;
6) zachęcania pracodawców - rzemieślników do przekazywania materiałów i pomocy dydaktycznych na rzecz szkół kształcących w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła;
7) upowszechniania zaangażowania pracodawców - rzemieślników w organizację i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych w charakterze członków komisji egzaminacyjnej lub obserwatorów;
8) propagowania włączania się pracodawców - rzemieślników w prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

§ 4
Minister Edukacji Narodowej zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji postanowień niniejszego porozumienia, a w szczególności do:
1) informowania Związku Rzemiosła Polskiego o planowanych pracach nad podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
oraz zapraszania Związku Rzemiosła Polskiego do współpracy przy ich tworzeniu;
2) merytorycznego wsparcia działań Związku Rzemiosła Polskiego mających na celu tworzenie przez pracodawców - rzemieślników warunków do realizacji praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników, doskonalenia nauczycieli
kształcenia zawodowego;
3) współpracy z kuratorami oświaty w realizacji postanowień niniejszego porozumienia na szczeblu regionalnym i lokalnym.

§ 5
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego,
którego dotyczy wypowiedzenie.
§ 6
Niniejsze porozumienie nie tworzy podstawy dla powstania jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym.

§ 7
Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8
Traci moc Porozumienie zawarte 30 maja 2003 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu i Związkiem Rzemiosła Polskiego o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności na rzecz organizacji praktycznej nauki zwodu z udziałem pracodawców rzemieślników.

§ 9
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                               Jan Gogolewski                                                                                       Anna Zalewska
            /Prezes Związku Rzemiosła Polskiego/                                                           /Minister Edukacji Narodowej/
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl