Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Nowe zasady umieszczania szyldów i reklam
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 16 fotografii
Odzwiedziny: 339 wejść
Data utworzenia: 20 marzec 2018
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 11 fotografii
Odzwiedziny: 603 wejść
Data utworzenia: 19 styczeń 2018
 
[2017-08-28] Nowe zasady umieszczania szyldów i reklam

Ważne dla przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości: weszła już w życie uchwała Rady Miasta Nowego Sącza „w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Nowe szyldy muszą już być dostosowane do wymogów uchwały. Na uporządkowanie dotychczasowych reklam pozostał niemal rok lub trzy lata (w zależności od lokalizacji na terenie miasta).

– Nowy Sącz jest pierwszym miastem w Małopolsce i jednym z pierwszych w kraju, który posiada tak zwaną uchwałę krajobrazową – podkreśla Krzysztof Witowski, rzecznik Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Została uchwalona pod koniec czerwca i weszła w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. – W momencie uchwalenia przez Radę Miasta uchwały krajobrazowej, tracą moc zapisy w planach miejscowych
dotyczące reklam. Od teraz, występując o pozwolenie na budowę reklamy inwestor musi ją dostosować do wymogów uchwały a nie planów miejscowych – informuje Witowski.

Jak podkreślają urzędnicy, uchwała „ma umożliwić skuteczniejszą ochronę krajobrazu oraz wpłynąć na poprawę estetyki przestrzeni publicznych w mieście. Tablice reklamowe, urządzenia reklamowe, szyldy oraz obiekty małej architektury i ogrodzenia powinny być tak projektowane i lokalizowane, aby wkomponowywały się w architekturę i najbliższe otoczenie”.

W uchwale teren Nowego Sącza podzielono na pięć obszarów, w których różnicuje się dozwolone działania w przestrzeni publicznej. Najbardziej restrykcyjne zasady obowiązują w Obszarze I. Obejmuje on historyczne centrum miasta wpisane do rejestru zabytków a także tereny przy alejach Wolności i Batorego, zespół tzw. „Starej Kolonii”, założenia klasztorne SS Niepokalanek („Biały Klasztor”), Park Strzelecki i Sądecki Park Etnograficzny z Miasteczkiem Galicyjskim.

Tutaj nie można m.in. sytuować szyldów wolnostojących i na ogrodzeniach nieruchomości, umieszczać szyldów zasłaniających drzwi i okna budynków lub detale architektoniczne budynków, pozostawiać pojazdy służące jako nośnik reklamy czy stosować „elementów świetlnych-dynamicznych”. Szyldy lub reklamy trzeba wieszać co najwyżej na wysokości parteru; muszą też być ujednolicone (w obrębie jednego budynku) pod względem rozmiarów, kolorystyki czy materiałów. Na jednym budynku dozwolone jest powieszenie tylko jednego szyldu lub logo firmy prowadzącej w nim działalność.
Budynek na rogu ul. Grodzkiej i Długosza. Praktycznie wszystkie szyldy i reklamy nie spełniają warunków wymaganych przez nową uchwałę krajobrazową. Ale w tej lokalizacji na dostosowanie się do jej zapisów są jeszcze niemal 3 lata. Fot. TK / Twój Sącz

Dla pozostałych obszarów Nowego Sącza zasady są nieco łagodniejsze niż dla centrum, ale i tu uchwała przewiduje szereg zakazów odnośnie umieszczania nośników reklamowych i ich wyglądu. Warto podkreślić, że praktycznie w całym mieście wprowadzono zakaz sytuowania tablic reklamowych na ogrodzeniach.

Reklamy już istniejące muszą być dostosowane do wymogów uchwały w terminie 1 roku (śródmieście i 5 głównych dróg wylotowych z miasta) oraz 3 lat (pozostały obszar miasta).

źródło: twojsacz.pl

UCHWAŁA NR XLII/415/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane
Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XVI/176/2015 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r., w sprawie: przygotowania przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane, Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta
Nowego Sącza, po uprzednim rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych
do projektu uchwały, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie miasta Nowego Sącza, zwanego dalej miastem, zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane.
2. W celu określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dzieli się
miasto na następujące obszary o zróżnicowanych zasadach regulacji:
1) Obszar I - obejmuje obszary wpisane do rejestru zabytków, obszar wzdłuż
Alei Wolności i Alei Stefana Batorego oraz tereny parków:
a) Historyczne centrum miasta wpisane do rejestru zabytków decyzją
Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31.01.2007 r., nr rejestru A-72/M oraz
zespół tzw. „Starej Kolonii”, połączone osią komunikacyjną wzdłuż
Alei Wolności i Alei Stefana Batorego,
b) Założenia klasztorne SS Niepokalanek zwane „Białym Klasztorem”,
c) Park Strzelecki,
d) Sądecki Park Etnograficzny z Miasteczkiem Galicyjskim;
2) Obszar II - obejmuje tereny dróg krajowych oraz obszarów bezpośrednio do nich
przylegających (główne drogi wlotowe i wylotowe do/z miasta):
a) DK 28 - ul. Krakowska od granicy administracyjnej miasta z gminą
Chełmiec do torów kolejowych,
b) DK 28 - ul. Lwowska od granicy administracyjnej miasta z gminą
Chełmiec do skrzyżowania z ul. Prażmowskiego,
c) DK 75 - ul. Tarnowska od granicy administracyjnej miasta z gminą
Chełmiec do ul. Gajowej,
d) DK 75 - ul. Nawojowska od granicy administracyjnej miasta z gminą
Nawojowa do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego,
e) DK 87 - ul. Węgierska od granicy administracyjnej miasta z gminą
Stary Sącz do skrzyżowania z ul. Piramowicza;
3) Obszar III - obejmuje tereny stadionu sportowego Sandecja przy ul. Kilińskiego;
2
4) Obszar IV - obejmuje tereny przemysłowe:
a) w rejonie ul. Węgierskiej i Elektrodowej,
b) w rejonie ul. Nawojowskiej, 29 Listopada, Wyspiańskiego, Jana Pawła II,
Grottgera,
c) w rejonie ul. Asnyka i Chopina,
d) w rejonie ul. Jagodowej;
5) Obszar V - obejmuje pozostałe tereny miasta nie ujęte w w/w obszarach;
6) W ramach Obszaru II i V wydzielono dodatkowo strefę A - dopuszczonych
lokalizacji masztów reklamowych wysokich obejmującą tereny zlokalizowane
na terenach usługowych:
a) przy ul. Krakowskiej,
b) przy ul. Tarnowskiej,
c) przy ul. Witosa,
d) przy ul. Prażmowskiego,
e) przy Al. Piłsudskiego;
f) przy ul. Nawojowskiej,
g) przy ul. Węgierskiej.
§ 2. Załącznikami do uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 - plansza w skali 1:20000 z podziałem na obszary o zróżnicowanych
zasadach regulacji wskazane w § 1 ust. 2;
2) Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych
przez prezydenta miasta.
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
2) pylonie reklamowym - należy przez to rozumieć wolnostojący, trwale połączony
z gruntem zbiorczy nośnik umożliwiający zamieszczenie kilku szyldów lub reklam,
o maksymalnej wysokości 8,5 m i maksymalnej szerokości 2,5 m;
3) maszcie flagowym - należy przez to rozumieć wolnostojący nośnik reklamy
z pionową, ruchomą powierzchnią ekspozycyjną o maksymalnej wysokości 12,0 m
mierzonej od poziomu terenu i minimalnej wysokości dolnej krawędzi powierzchni
ekspozycyjnej nad gruntem 2,2 m;
4) maszcie reklamowym - należy przez to rozumieć pojedynczą budowlę o wysokości do
14,0 m włącznie mierzonej od poziomu terenu, służącą wyłącznie ekspozycji szyldów;
5) maszcie reklamowym wysokim - należy przez to rozumieć pojedynczą budowlę
o wysokości powyżej 14,0 m do 24,0 m włącznie mierzonej od poziomu terenu,
służącą wyłącznie ekspozycji szyldów;
6) słupie ogłoszeniowo - reklamowym - należy przez to rozumieć reklamę w formie
walca o średnicy od 1,2 m do 2,0 m i wysokości od 1,7 m do 3,6 m dla części
ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 5,0 m;
7) formacie małym - należy przez to rozumieć reklamę w formie prostokąta
(w tym z zaokrąglonymi rogami na długości nie większej niż 10 % długości danego
boku) o powierzchni ekspozycyjnej do 3,0 m2
włącznie;
8) formacie średnim - należy przez to rozumieć reklamę w formie prostokąta
(w tym z zaokrąglonymi rogami na długości nie większej niż 10 % długości danego
boku) o poziomej powierzchni ekspozycyjnej 9,0 m2
;
3
9) formacie standard - należy przez to rozumieć reklamę w formie prostokąta
(z ewentualnie zaokrąglonymi rogami na długości nie większej niż 10 % długości
danego boku) o poziomej powierzchni ekspozycyjnej 18,0 m2
;
10) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie,
w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji
ogrodzenia wynosi mniej niż 20 % na każdy metr bieżący ogrodzenia (za wyjątkiem
murów oporowych).
2. W rozumieniu uchwały, następujące informacje nie są uznawane za tablice reklamowe
i urządzenia reklamowe:
1) informacje o właścicielu lub operatorze tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego
lub innego urządzenia, takiego jak w szczególności bankomat, automat do sprzedaży
napojów lub przekąsek, o powierzchni nieprzekraczającej 0,07 m2
;
2) tablice o wymiarach nieprzekraczających wielkości 0,6 x 1,0 m informujące
o świadczonych usługach na terenie nieruchomości, na której zlokalizowana jest stacja
paliw (typu: odkurzacz, kompresor, myjnia itp.) oraz o wjeździe lub wyjeździe
na teren, zawierająca maksymalnie logo, wizerunek strzałki, napis wjazd lub wyjazd;
3) informacje o godzinach otwarcia lokalu, o powierzchni nie większej niż 0,15 m2

(1500 cm2
).
ROZDZIAŁ 2
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
§ 4. Dla wszystkich wydzielonych Obszarów miasta ustala się następujące zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:
1) obowiązek:
a) dostosowania formy i skali obiektów do istniejącego krajobrazu oraz do charakteru
wnętrz urbanistycznych,
b) sytuowania obiektów w sposób uwzględniający przebieg ciągów pieszych oraz
osi widokowych,
c) stosowania następujących materiałów: drewna, stali, odlewów żeliwnych, betonu
architektonicznego, szkła, kamienia naturalnego typu: porfir, granit, marmur,
piaskowiec i inne;
2) zakaz:
a) sytuowania obiektów wyższych niż 3,5 m w Obszarze I oraz 5,0 m w pozostałych
Obszarach,
b) sytuowania obiektów małej architektury o jaskrawej kolorystyce, odbijających lub
emitujących światło;
3) dopuszcza się:
a) iluminację obiektów małej architektury,
b) stosowanie elementów wykonanych z betonu oraz tworzyw sztucznych
w Obszarze IV.
ROZDZIAŁ 3
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA TABLIC REKLAMOWYCH,
URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ SZYLDÓW
§ 5. Dla Obszaru I ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych (z wyłączeniem szyldów), ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz
4
zasady i warunki sytuowania szyldów, ich gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być
umieszczane na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność:
1) obowiązek:
a) sytuowania szyldów w formie liter/cyfr/znaków logo/kasetonów/tablic
montowanych na ścianie (w przypadku parterowych tymczasowych obiektów
budowlanych również na attykach) lub malowanych bezpośrednio na tynku
techniką trwałą (tzw. „freski”) o wysokości napisów do 0,50 m, tablic
o maksymalnej powierzchni 0,40 m2
, kasetonów o maksymalnej powierzchni
0,40 m2
i grubości nie przekraczającej 0,20 m, znaków logo o powierzchni do
0,40 m2
. Obowiązuje realizacja wszystkich elementów konstrukcyjnych
i instalacyjnych jako podtynkowych. W wypadku liter/cyfr/znaków logo
montowanych na ścianie nakaz montowania ich na niewidocznych na elewacji
konstrukcjach,
b) sytuowania szyldów w kondygnacji parteru budynku (w tym na attykach
parterowych tymczasowych obiektów budowlanych) i dostosowania ich do
elewacji budynku na którym jest umieszczany. W przypadku, gdy na elewacji
występuje płycina lub wnęka przeznaczona na szyld umieszczona powyżej
kondygnacji parteru, wówczas dopuszcza się w niej lokalizowanie szyldów,
c) ujednolicenia szyldów zlokalizowanych w obrębie jednego budynku (w zakresie
gabarytów, kolorystyki i użytych materiałów),
d) sytuowania szyldów na elewacji w sposób zblokowany;
2) zakaz:
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem
wskazanych w pkt 3,
b) sytuowania tablic reklamowych w postaci banerów, za wyjątkiem wskazanych
w pkt 3,
c) sytuowania szyldów wolnostojących i na ogrodzeniach nieruchomości,
d) sytuowania więcej niż jednego szyldu i jednego logo na budynku przez podmiot
prowadzący w nim działalność, za wyjątkiem budynków i tymczasowych
obiektów budowlanych z widoczną więcej niż jedną elewacją, na których
dopuszcza się jeden szyld i jedno logo na każdej widocznej elewacji,
e) sytuowania szyldów na budynkach w sposób zasłaniający całkowicie lub
częściowo witryny okienne i drzwiowe oraz detale architektoniczne budynku,
f) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na pojazdach nie
dopuszczonych do ruchu lub na pojazdach dopuszczonych do ruchu,
lecz używanych jako statyczny nośnik tablicy reklamowej bądź urządzenia
reklamowego,
g) stosowania elementów świetlnych-dynamicznych, za wyjątkiem elementów
związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
h) stosowania jaskrawej kolorystyki oraz powłok fosforyzujących;
3) dopuszcza się:
a) sytuowanie szyldów na elewacji budynków i tymczasowych obiektów
budowlanych na wysięgnikach prostopadłych do ściany budynku:
- na wysokości nie mniejszej niż 2,50 m i nie większej niż 4,0 m nad
poziomem terenu,
- wysuniętych na odległość nie większą niż 0,6 m od ściany budynku/
tymczasowego obiektu budowlanego, na której jest sytuowany,
- o powierzchni ekspozycyjnej z obu stron łącznie nie przekraczających
0,8 m2
,
5
b) sytuowanie (naklejanie) na przeszkleniach okien i drzwi szyldów o powierzchni
nie przekraczającej 10 % powierzchni witryny,
c) umieszczanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w witrynie
okiennej i drzwiowej lokalu, w którym prowadzona jest dana działalność,
w odległości nie mniejszej niż 0,20 m od jej wewnętrznej strony, o maksymalnej
powierzchni nie przekraczającej 25 % powierzchni witryny,
d) lokalizowanie na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty usług
kultury (kina, teatry, muzea, galerie sztuki) oraz w przestrzeniach publicznych
w odległości nie większej niż 50,0 m od w/w obiektów wolnostojących gablot
reklamowych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością,
e) lokalizowanie w kondygnacji parteru budynków, w których prowadzone są usługi
fotograficzne i biura sprzedaży nieruchomości, gablot reklamowych
związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Maksymalne wymiary
gablot 0,80 m x 1,20 m i głębokość 0,25 m,
f) lokalizację okolicznościowych wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, w tym masztów flagowych, związanych z wydarzeniami
kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi bądź społecznymi umieszczanych na
okres nie dłuższy niż 30 dni. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych
w postaci banerów,
g) lokalizowanie tablic reklamowych na siatce osłaniającej rusztowanie wyłącznie
podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych na okres nie dłuższy niż
1 rok. Powierzchnia ekspozycyjna nie może przekroczyć 50 % powierzchni siatki.
Na budynkach wpisanych do rejestru zabytków pozostała część powierzchni siatki
stanowić winna odzwierciedlenie elewacji budynku, na którym się znajduje,
h) lokalizację słupów ogłoszeniowo-reklamowych oraz miejskich tablic
informacyjno-reklamowych,
i) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych związanych
z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
j) sytuowanie na lub bezpośrednio przy obiektach małej architektury tablic
informacyjnych dot. tych obiektów m.in. o ich fundatorze, o powierzchni
nie przekraczającej 0,20 m2
(2000 cm2
),
k) lokalizację w pasach drogowych oraz w przestrzeniach publicznych
kierunkowych tablic reklamowych w formie prostokąta o wymiarach nie
większych niż 1,00 x 0,20 m, rozprowadzających ruch pieszy i kołowy,
l) lokalizację tablic informujących o realizacji inwestycji współfinansowanych
ze środków zagranicznych oraz tablic, dla których zasady sporządzania zostały
określone w przepisach odrębnych,
m) lokalizację na ogrodzeniu nieoświetlonej tablicy reklamowej o powierzchni
ekspozycyjnej nie większej niż 0,5 m2
informującej o ochronie obiektu oraz
o powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 2,0 m2
informującej o sprzedaży
lub wynajmie nieruchomości. W przypadku braku ogrodzenia dopuszcza się
lokalizowanie tablicy reklamowej jako wolnostojącej lub sytuowanie płasko na
elewacji budynku o w/w powierzchniach ekspozycyjnych,
n) przy usługach gastronomicznych stosowanie zawijanych markiz i parasoli
w kolorystyce harmonizującej z kolorystyką fasady, z informacjami o lokalu lub
znakiem firmowym umieszczanym na lambrekinie,
o) przy usługach gastronomicznych sytuowanie przenośnych „kobyłek”
(wolnostojących przestawnych urządzeń reklamowych, z dwustronną
powierzchnią ekspozycyjną o wymiarach nieprzekraczających 1,0 x 0,7 m)
6
i stojaków z menu oraz sytuowanie szyldów i znaków firmowych na elementach
stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych (w tym na ogrodzeniu),
p) umieszczanie tablic reklamowych na urządzeniach: bankomatach, lodówkach,
automatach do sprzedaży napojów lub przekąsek oraz szyldów na stoiskach
z obwarzankami.
§ 6. Dla Obszarów II, III, IV i V ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych (z wyłączeniem szyldów), ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane oraz zasady i warunki sytuowania szyldów, ich gabaryty oraz liczbę szyldów, które
mogą być umieszczane na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej
działalność:
1) obowiązek:
a) stosowania szyldów w formie liter/cyfr/znaków logo montowanych na ścianie lub
malowanych bezpośrednio na tynku techniką trwałą (tzw. „freski”), tablic,
kasetonów, znaków logo montowanych na ścianie na zasadach określonych
w pkt 3 i 4 (w przypadku parterowych tymczasowych obiektów budowlanych
również na attykach),
b) ujednolicenia szyldów zlokalizowanych w obrębie jednego budynku (w zakresie
gabarytów, kolorystyki i użytych materiałów);
2) zakaz:
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem
wskazanych w pkt 3 i 4,
b) sytuowania tablic reklamowych w postaci banerów, za wyjątkiem wskazanych
w pkt 3,
c) sytuowania szyldów na budynkach w sposób zasłaniający całkowicie lub
częściowo witryny okienne i drzwiowe oraz detale architektoniczne budynku,
d) lokalizacji na jednej nieruchomości gruntowej więcej niż jednego masztu
reklamowego,
e) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na pojazdach nie
dopuszczonych do ruchu lub na pojazdach dopuszczonych do ruchu, lecz
używanych jako statyczny nośnik tablicy reklamowej bądź urządzenia
reklamowego,
f) stosowania elementów świetlnych-dynamicznych, za wyjątkiem elementów
związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej oraz miejskich tablic
informacyjnych,
g) stosowania jaskrawej kolorystyki oraz powłok fosforyzujących;
3) dopuszcza się:
a) lokalizowanie wolnostojących tablic reklamowych trwale połączonych
z gruntem w Obszarach II i III na zasadach i warunkach wskazanych w § 7 i § 8,
b) sytuowanie nie więcej niż 1 szyldu na elewacjach budynków i tymczasowych
obiektów budowlanych, przez podmiot prowadzący w nim działalność,
na wysięgnikach prostopadłych do ściany budynku:
- na wysokości nie mniejszej niż 2,50 m i nie większej niż 4,0 m nad poziomem
terenu,
- wysuniętych na odległość nie większą niż 0,6 m od ściany budynku, na której
jest sytuowany,
- o powierzchni ekspozycyjnej z obu stron nie przekraczających 1,20 m2
,
c) sytuowanie (naklejanie) na przeszkleniach okien i drzwi szyldów o powierzchni
nie przekraczającej 10 % powierzchni witryny,
7
d) umieszczanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w witrynie
okiennej i drzwiowej lokalu, w którym prowadzona jest dana działalność,
w odległości nie mniejszej niż 0,20 m od jej wewnętrznej strony, o maksymalnej
powierzchni nie przekraczającej 30 % powierzchni witryny,
e) lokalizowanie na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty usług
kultury (kina, teatry, muzea, galerie sztuki) oraz w przestrzeniach publicznych
w odległości nie większej niż 50,0 m od w/w obiektów, dopuszcza się
lokalizowanie wolnostojących gablot reklamowych lub urządzeń reklamowych
związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością,
f) lokalizowanie w kondygnacji parteru budynków, w których prowadzone są usługi
fotograficzne i biura sprzedaży nieruchomości gablot reklamowych
związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Maksymalne wymiary
gablot 0,80 m x 1,20 m i głębokość 0,25 m,
g) lokalizację okolicznościowych wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, w tym masztów flagowych, związanych z wydarzeniami
kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi bądź społecznymi umieszczanych
na okres nie dłuższy niż 30 dni. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych
w postaci banerów,
h) lokalizowanie tablic reklamowych na siatce osłaniającej rusztowanie wyłącznie
podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych na okres nie dłuższy niż
1 rok. Powierzchnia ekspozycyjna nie może przekroczyć 50 % powierzchni siatki,
i) lokalizację słupów ogłoszeniowo-reklamowych oraz miejskich tablic
informacyjno-reklamowych,
j) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych związanych
z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
k) sytuowanie na lub bezpośrednio przy obiektach małej architektury tablic
informacyjnych dot. tych obiektów m.in. o ich fundatorze, o powierzchni nie
przekraczającej 0,2 m2
,
l) lokalizację: w pasach drogowych kierunkowych tablic reklamowych w formie
prostokąta o wymiarach nie większych niż 1,00 x 0,20 m rozprowadzających
ruch pieszy i kołowy oraz w pozostałych przestrzeniach publicznych
kierunkowych tablic reklamowych w formie prostokąta o wymiarach nie
większych niż 1,00 x 0,60 m, rozprowadzających ruch pieszy i kołowy,
m) lokalizację tablic informujących o realizacji inwestycji współfinansowanych ze
środków zagranicznych oraz dla których zasady sporządzania zostały określone
w przepisach odrębnych,
n) lokalizację na ogrodzeniu nieoświetlonej tablicy reklamowej o powierzchni
ekspozycyjnej nie większej niż 0,5 m2
informującej o ochronie obiektu oraz
o powierzchni ekspozycyjnej formatu małego informującej o sprzedaży lub
wynajmie nieruchomości. W przypadku braku ogrodzenia dopuszcza się
lokalizowanie tablicy reklamowej jako wolnostojącej lub sytuowanie płasko na
elewacji budynku o w/w powierzchniach ekspozycyjnych. Dopuszcza się
sytuowanie tablic reklamowych informujących o sprzedaży lub wynajmie
nieruchomości w postaci banerów,
o) przy usługach gastronomicznych stosowanie zawijanych markiz i parasoli
w kolorystyce harmonizującej z kolorystyką fasady, z informacjami o lokalu lub
znakiem firmowym umieszczanym na lambrekinie,
8
p) przy usługach gastronomicznych sytuowanie przenośnych „kobyłek”
(wolnostojących przestawnych urządzeń reklamowych, z dwustronną
powierzchnią ekspozycyjną o wymiarach nieprzekraczających 1,0 x 0,7 m)
i stojaków z menu oraz sytuowanie szyldów i znaków firmowych na elementach
stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych (w tym na ogrodzeniu),
q) umieszczanie tablic reklamowych na urządzeniach: bankomatach, lodówkach,
automatach do sprzedaży napojów lub przekąsek oraz szyldów na stoiskach
z obwarzankami.
4) dla wyróżnionych funkcjonalnie terenów dopuszcza się ponadto:
a) na nieruchomościach, na których zlokalizowane są wolnostojące obiekty
usługowe i produkcyjne dopuszcza się:
- sytuowanie wyłącznie 1 pylonu reklamowego lub 1 masztu reklamowego
łącznie dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność na danej
nieruchomości. W przypadku dostępu do nieruchomości poprzez kilka
wjazdów dopuszcza się lokalizację 1 pylonu reklamowego lub 1 masztu
reklamowego przy każdym wjeździe, z zastrzeżeniem lit. b,
- lokalizowanie maksymalnie 3 masztów flagowych na powierzchni
niezabudowanej terenu inwestycji do 1000 m2
oraz dodatkowo dopuszcza
się 1 maszt flagowy na każde rozpoczęte kolejne 500 m2
powierzchni
niezabudowanej terenu inwestycji,
b) na nieruchomościach, na których zlokalizowane są wolnostojące obiekty
usługowe - salony samochodowe oraz stacje benzynowe, dopuszcza się
sytuowanie 1 pylonu reklamowego i 1 masztu reklamowego łącznie dla
wszystkich podmiotów prowadzących działalność na danej nieruchomości.
W przypadku dostępu do nieruchomości poprzez kilka wjazdów dopuszcza się
lokalizację 1 pylonu reklamowego lub 1 masztu reklamowego przy każdym
wjeździe,
c) na budynkach o funkcji usługowej o powierzchni użytkowej mniejszej
niż 1000 m2
i tymczasowych obiektach budowlanych dopuszcza się:
- sytuowanie szyldów o łącznej powierzchni nie przekraczającej 10 %
powierzchni elewacji, na której jest umieszczany,
- sytuowanie jednej tablicy reklamowej formatu małego na budynku.
Dopuszcza się zamiennie sytuowanie jednej wolnostojącej tablicy
reklamowej formatu małego o wysokości dolnej krawędzi tablicy
reklamowej nad gruntem nie mniejszej niż 2,2 m i nie większej niż 3,5 m,
d) na budynkach o funkcji usługowej o powierzchni użytkowej równej i większej
od 1000 m2
dopuszcza się:
- sytuowanie szyldów o łącznej powierzchni ekspozycyjnej nie
przekraczającej 20 % powierzchni elewacji, na której jest umieszczany,
- sytuowanie szyldów o łącznej powierzchni ekspozycyjnej nie
przekraczającej 30 % powierzchni elewacji, na której jest umieszczany,
na budynkach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
,
- sytuowanie jednego szyldu z każdej strony budynku w formie liter/cyfr
przestrzennych lub znaku logo na dachach budynków o kącie nachylenia
do 100
lub na elewacji z możliwością wysunięcia go powyżej górnej
krawędzi elewacji budynku, przy czym wysokość szyldu/znaku logo nie
może przekroczyć 5,0 m (łącznie z konstrukcją na której jest umieszczony),
9
- sytuowanie jednej tablicy reklamowej formatu średniego na budynku.
Dopuszcza się zamiennie sytuowanie jednej wolnostojącej tablicy
reklamowej formatu średniego o wysokości dolnej krawędzi tablicy
reklamowej nad gruntem nie mniejszej niż 2,2 m i nie większej niż 3,5 m,
e) na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty usług handlu
o powierzchni użytkowej równej i większej od 1000 m2
dopuszcza się
sytuowanie wolnostojących gablot reklamowych związanych bezpośrednio
z prowadzoną działalnością w odległości nie większej niż 3,0 m od budynku
i o łącznej powierzchni nie większej niż 5,0 m2
,
f) na budynkach o funkcji produkcyjnej o powierzchni użytkowej mniejszej niż
1000 m2
dopuszcza się sytuowanie szyldów o łącznej powierzchni nie
przekraczającej 10 % powierzchni elewacji, na której jest umieszczany,
g) na budynkach o funkcji produkcyjnej o powierzchni użytkowej równej lub
większej od 1000 m2
dopuszcza się:
- umieszczenie szyldów o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20 %
powierzchni elewacji na której jest umieszczany,
- sytuowanie jednego szyldu z każdej strony budynku w formie liter/cyfr
przestrzennych lub znaku logo na dachach budynków o kącie nachylenia
do 100
lub na elewacji z możliwością wysunięcia go powyżej górnej
krawędzi elewacji budynku, przy czym wysokość szyldu/znaku logo nie
może przekroczyć 5,0 m (łącznie z konstrukcją na której jest umieszczony),
h) na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych z wyodrębnionym lokalem
użytkowym o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni
całkowitej budynku dopuszcza się umieszczenie szyldów w formie
liter/cyfr/znaków logo montowanych na ścianie lub malowanych bezpośrednio
na tynku techniką trwałą (tzw. „freski”) o wysokości napisów do 0,50 m,
tabliczek o maksymalnej powierzchni 0,50 m2
, kasetonów o maksymalnej
powierzchni 0,40 m2
i grubości nie przekraczającej 0,2 m, znaków logo
o powierzchni do 0,40 m2
, lub 1 szyldu wolnostojącego o powierzchni
ekspozycyjnej nie przekraczającej 0,5 m2
,
i) na budynkach o funkcji mieszkaniowo-usługowej dopuszcza się umieszczenie
szyldów na elewacji zlokalizowanej od strony wejścia do budynku w formie
liter/cyfr montowanych na ścianie lub malowanych bezpośrednio na tynku
techniką trwałą (tzw. „freski”) o wysokości napisów do 0,50 m, tabliczek
o maksymalnej powierzchni 0,50 m2
, kasetonów o maksymalnej powierzchni
0,50 m2
i grubości nie przekraczającej 0,2 m, znaków logo o powierzchni do
0,40 m2
, wyłącznie w sposób zblokowany. Dopuszcza się sytuowanie zamiennie
1 pylonu reklamowego dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność na
danej nieruchomości,
j) w strefie A sytuowanie 1 masztu reklamowego wysokiego łącznie dla
wszystkich podmiotów prowadzących działalność na danej nieruchomości
gruntowej.
§ 7. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania wolnostojących tablic reklamowych
trwale połączonych z gruntem w II Obszarze:
1) obowiązek:
a) sytuowania tablic reklamowych wyłącznie w formacie standard,
b) sytuowania tablic reklamowych:
10
- o wysokości dolnej krawędzi tablicy reklamowej nad poziomem ulicy nie
mniejszej niż 2,2 m i nie większej niż 4,0 m w przypadku, gdy poziom terenu,
na którym sytuowana jest tablica reklamowa znajduje się poniżej poziomu
ulicy,
- sytuowania tablic reklamowych o wysokości dolnej krawędzi tablicy
reklamowej nad poziomem gruntu nie mniejszej niż 2,2 m i nie większej niż
4,0 m w przypadku, gdy poziom terenu, na którym sytuowana jest tablica
reklamowa znajduje się powyżej poziomu ulicy,
c) realizacji tablic reklamowych w odległości nie mniejszej niż 8,0 m i nie większej
niż 18,0 m od krawędzi jezdni, za wyjątkiem terenu położonego wzdłuż drogi
krajowej nr 75 na odcinku od ul. Wiklinowej do granicy administracyjnej miasta,
gdzie ustala się odległość nie mniejszą niż 25,0 m i nie większą niż 33,0 m
od krawędzi jezdni, przy uwzględnieniu warunków określonych w przepisach
odrębnych,
d) sytuowania tablic reklamowych prostopadle do osi jezdni (z tolerancją ± 100
);
2) zakaz sytuowania więcej niż 1 tablicy reklamowej na jednej nieruchomości gruntowej;
3) dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych o dwustronnej ekspozycji.
§ 8. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania wolnostojących tablic reklamowych
trwale połączonych z gruntem w III Obszarze:
1) obowiązek:
a) sytuowania tablic reklamowych na koronie stadionu o powierzchni
ekspozycyjnej wyłącznie 15,0 m2
,
b) sytuowania tablic reklamowych o wysokości dolnej krawędzi tablicy reklamowej
nad poziomem terenu boiska 3,5 m (±10 %),
c) sytuowania tablic reklamowych o łącznej długości nie przekraczającej 50 %
długości korony stadionu,
d) ujednolicenia wszystkich tablic reklamowych (w zakresie gabarytów i użytych
materiałów),
2) zakaz lokalizacji tablic reklamowych na ogrodzeniu;
3) dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych o dwustronnej ekspozycji.
ROZDZIAŁ 4
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OGRODZEŃ
§ 9. 1. Dla Obszaru I ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być
wykonane:
1) obowiązek stosowania wyłącznie przęseł z pionowych prętów metalowych w kolorze
czarnym oraz słupków metalowych w kolorze czarnym, ceglanych lub słupków
z kamienia naturalnego, cegły klinkierowej bądź tynkowanych;
2) zakaz:
a) stosowania jaskrawej kolorystyki oraz powłok fosforyzujących,
b) stosowania ogrodzeń pełnych,
c) sytuowania ogrodzeń wyższych niż 1,80 m, za wyjątkiem ogrodzeń placów
zabaw oraz ogrodzeń związanych z obiektami i urządzeniami sportowymi.
11
2. Dla Obszarów II, III i V ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być
wykonane:
1) obowiązek stosowania wyłącznie materiałów pochodzenia naturalnego tj.: kamień,
cegła, metal lub drewno za wyjątkiem wskazanych w pkt 2 lit. d;
2) zakaz:
a) stosowania jaskrawej kolorystyki oraz powłok fosforyzujących,
b) sytuowania ogrodzeń pełnych, blaszanych, betonowych oraz
z prefabrykowanych segmentów betonowych i z tworzyw sztucznych,
c) sytuowania ogrodzeń wyższych niż 1,80 m od strony dróg i przestrzeni
publicznych, za wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw oraz ogrodzeń związanych
z obiektami i urządzeniami sportowymi,
d) stosowania ogrodzeń drewnianych w granicach Obszaru II;
3) dopuszcza się:
a) sytuowanie ogrodzeń pełnych wyższych niż 1,80 m na nieruchomościach,
na których prowadzona jest działalność przekraczająca standardy jakości
środowiska,
b) sytuowanie ogrodzeń pokrytych tynkiem,
c) stosowania podmurówek oraz słupków z elementów betonowych tj.: pustaki,
kształtki.
d) stosowanie ogrodzeń z siatki.
3. Dla Obszaru IV ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być
wykonane:
1) zakaz:
a) stosowania jaskrawej kolorystyki oraz powłok fosforyzujących,
b) sytuowania ogrodzeń wyższych niż 2,20 m od strony dróg publicznych
i przestrzeni publicznych, za wyjątkiem ogrodzeń związanych z obiektami
i urządzeniami sportowymi;
2) dopuszcza się:
a) stosowanie ogrodzeń z siatki,
b) sytuowanie ogrodzeń pełnych, blaszanych, z prefabrykowanych segmentów
betonowych lub żelbetowych, z tworzyw sztucznych.
ROZDZIAŁ 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10. Na wolnostojących tablicach reklamowych i urządzeniach reklamowych, które
ustawione zostały na podstawie:
1) decyzji administracyjnej - należy podać jej numer i datę wydania;
2) zgłoszenia - należy podać datę złożenia wniosku.
§ 11. Ustala się termin dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, do zakazów i warunków
określonych w niniejszej uchwale:
1) dla Obszaru I i II - 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;
2) dla pozostałych Obszarów - 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
uchwały.
12
§ 12. Nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale
obiekty małej architektury.
§ 13. Zwalnia się z obowiązku dostosowania do warunków określonych w niniejszej uchwale
istniejące ogrodzenia zlokalizowane we wszystkich Obszarach, które zostały wybudowane
zgodnie z przepisami przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka   
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2018 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl