Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności BIULETYN CECHOWY NR 317 z 21 lipca 2017 roku
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 209 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 389 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2017-07-26] BIULETYN CECHOWY NR 317 z 21 lipca 2017 roku

 

 

APEL DO RZEMIEŚLNIKÓW!


 

Wolne miejsca do nauki zawodu

 

Ponownie apelujemy do Państwa o zgłaszanie w Cechu wolnych miejsc na praktykę, co umożliwiłoby sprawniejsze kierowanie chętnej do nauki zawodu młodzieży do warsztatów naszych członków. Stworzenie takiego „banku miejsc” będzie bardzo przydatne, zwłaszcza u progu nowego roku szkolnego. Niestety w ciągu minionych dwóch miesięcy na naszą prośbę zareagowało zaledwie kilku rzemieślników. Niebywale istotną sprawą jest też kierowanie praktykantów do szkół cechowych. Podjęliśmy trud wyposażenia naszych placówek w najnowocześniejsze pomoce naukowe, zakupiliśmy komputery, telewizory i tablice multimedialne do każdej sali lekcyjnej. Wprowadziliśmy stypendia dla uczniów, udzielamy zapomóg i kupujemy dla uczniów podręczniki szkolne, które można bezpłatnie wypożyczyć w bibliotece szkolnej. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego organizujemy bezpłatne, atrakcyjne wycieczki dla uczniów, organizujemy również wyjścia do kina i na spektakle teatralne. Szkoła jest bezpieczna, od dawna nie zdarzyły się poważniejsze incydenty, bezpieczeństwo dodatkowo podnosi monitoring, a symboliczne czesne wynosi zaledwie 10 złotych dla uczniów pobierających naukę zawodu u członków Cechu. Szkoły nasze nastawione są na dobrą współpracę z rzemieślnikami i życzliwie wychodzą naprzeciw potrzebom członków Cechu, jednocześnie są też przyjazne dla uczniów. Załatwiamy również wszelkie aspekty formalne edukacji pracowników młodocianych (uczniów), od spisania umowy po refundację kosztów szkolenia ucznia. Jak widać kierowanie uczniów do szkół cechowych leży żywotnym interesie naszych członków i przynosi wymierne korzyści. Powinna nas obowiązywać zasada:

 

UCZEŃ CZŁONKA CECHU KSZTAŁCI SIĘ  W SZKOLE CECHOWEJ! 

Posiedzenie Zarządu Izby Rzemieślniczej

W dniu 14 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Członkowie Zarządu wybrali pięciu Zastępców Prezesa oraz desygnowali Prezesa Izby do składu Zarządu ZRP. Udzielili również rekomendacji Panu Tadeuszowi Gargasowi do Komisji Rewizyjnej ZRP. Podczas posiedzenia Zarząd ukonstytuował się następująco: Tadeusz Szewczyk - Prezes Zarządu Izby (Nowy Sącz). Zastępcy Prezesa: Jan First - (Nowy Sącz), Tadeusz Gargas (Gorlice), Franciszek Kaletka (Zakopane), Jan Malinowski (Nowy Targ), Józef Curzydło (Limanowa).

Członkowie Zarządu: Andrzej Zięcina (Nowy Sącz), Jan Wojnarski (Gorlice), Zenon Strugała (Gorlice), Józef Trzciński (Nowy Targ), Paweł Cieślicki (Nowy Sącz), Antoni Wincenciak (Gorlice), Henryk Jędrzejek (Limanowa).

Skład Komisji Rewizyjnej: Edward Chyc-Magdzin - Przewodniczący,Krzysztof Boroń - Z-ca Przewodniczącego, Andrzej Maciuszek - Sekretarz, Krzysztof Wyrwa - Członek, Jerzy Gryboś - Członek.

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy: Elżbieta Kapuśniak - Przewodniczący, Andrzej Stawiarski - Sekretarz, Członkowie Kazimierz Chyc, Antoni Michalik, Wilhelm Mrożek.

 


Kongres Rzemiosła Polskiego


Uchwałą Kongresu, obradującego w dniach 22-23 czerwca 2017 roku ukonstytuował się nowy Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego, w którego skład weszli: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego - Jan Gogolewski.

Zastępcy Prezesa Zarządu: Antoni Górski, Władysław Jefremienko, Jan Klimek, Janusz Kowalski, Zbigniew Marchwiak, Antoni Odzimek, Janusz Piątek, Wiesław Szajda. Członkowie Zarządu: Włodzimierz Biniek, Jan Gański, Kazimierz Góralczyk, Krzysztof Hnat, Jan Jaworski, Aleksander Kaczmarek, Henryk Kluska, Emil Kunysz, Andrzej Kuta, Zbigniew Lenart, Mieczysław Lipowski, Zbigniew Ładziński, Wacław Napierała, Edward Tomasz Połaski, Tadeusz Staruch, Stanisław Syguła, Sławomir Szatkowski, Tadeusz Szewczyk (Izba Rzemieślnicza w Nowym Sączu), Jan Witkowski. Podczas Kongresu Starszy gorlickiego Cechu p. Tadeusz Gargas został wyróżniony najwyższym odznaczeniem jakie nadaje Związek Rzemiosła Polskiego „Szablą Kilińskiego”. Dotychczasowy, wieloletni prezes ZRP Jerzy Bartnik nie kandydował na stanowisko prezesa Związku. Kongres przyjął uchwałę o przyznaniu tytułu "Honorowy Prezes" trzem prezesom: Jerzemu Bartnikowi, Pawłowi Saarowi oraz Bogusławowi Wójcikowi. Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu podjęto decyzję o powołaniu Dyrektora Generalnego ZRP. Stanowisko to powierzono Pani Edycie Doboszyńskiej, dyrektorowi Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich.Porozumienie z Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie.

 

W dniu 7 czerwca 2017 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Krakowie, a Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Celem wspólnego działania będzie kształcenie zawodowe, szkolenia oraz wychowanie i zatrudnianie młodzieży. Porozumienie podpisanozostało w siedzibie Izby przez P. Krzysztofa Świerczka - Wojewódzkiego Komendanta i P. Tadeusza Szewczyka - Prezesa Izby, w obecności Komendanta Głównego OHP P. Marka Surmacza, P. Renaty Wicha - Zastępcy Komendanta Głównego oraz P. Jana Firsta - Starszego naszego Cechu. Pierwsze porozumienie z OHP Izba podpisała w 1995 r. Przy tej uroczystej okazji Pani Agata Fołta, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu odznaczona została Honorową Odznaką Rzemiosła za zasługi w dziedzinie współpracy w kształceniu i wychowaniu młodzieży.XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

25 czerwca 2017 r. odbyła się XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę pod hasłem „Praca Rzemieślników Koroną Maryji”. Z naszego Cechu wzięło w niej udział 50 osób pod przewodnictwem Cechmistrza Jana Firsta. Cech sfinansował wyjazd rzemieślników i najbliższych członków ich rodzin. Zgromadzeni rzemieślnicy z całej Polski dziękowali i prosili o dalszą opiekę i łaski. Przy tej okazji zostały wręczone wyróżnienia uczniom i mistrzom szkolącym. Z naszego Cechu uhonorowany został Pana Wiesław Cieślak i jego uczeń Mateusz Gołąb. 

Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego

23 lipca 2017 r. odbędzie się w Sieradzu XXXIII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego. Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym i wprowadza przyszłych adeptów w świat mody, sztuki i prestiżu, nieodzownych elementów współczesnego fryzjerstwa. Więcej informacji można uzyskać w Cechu w Sieradzu ul. Polna 6, e-mail: cechsieradz@wp.pl tel. 43 8271535 lub u p. Bogusława Kuleszy, Przewodniczącego Sekcji Fryzjerów przy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Sieradzu, tel.: 604 845 614.


 

Urlop bezpłatny młodocianego

W związku z licznymi pytaniami ze strony zrzeszonych w naszym Cechu mistrzów szkolących przypominamy, że każdy pracownik a zatem i uczeń rzemiosła ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jednak zasady nabywania prawa do urlopu są specyficzne w przypadku pracowników młodocianych. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych. Prawo do tego urlopu nabywane jest niezależnie od urlopu przysługującego po roku pracy. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Taki wymiar ma także każdy następny urlop wypoczynkowy, jednak w roku kalendarzowym, w którym młodociany ukończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych. Pracownikowi młodocianemu uczęszczającemu do szkoły pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii/wakacji szkolnych. W przypadku, kiedy pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może na wniosek młodocianego udzielić mu zaliczkowo urlopu w czasie wakacji. Pracownik młodociany ma oprócz urlopu wypoczynkowego prawo do urlopu bezpłatnego. Co do zasady pracodawca otrzymujący od pracownika wniosek o urlop bezpłatny nie musi go uwzględniać. Jednak w przypadku pracownika młodocianego sytuacja ta jest inna. Wniosek o urlop bezpłatny pracownika młodocianego jest dla pracodawcy wiążący. W związku z tym Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

W związku z urlopem bezpłatnym istotne są również dwie kwestie:

- okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ten szczególny urlop bezpłatny udzielany w czasie ferii jest niezależny od „zwykłego” urlopu bezpłatnego.

- pracownik młodociany może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o urlop bezpłatny w innym okresie niż wakacje. Jednak w tym przypadku okres tego urlopu nie będzie wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.


 

Z żalem zawiadamiamy, że
w dniu 29 czerwca 2017 r. w wieku 75 lat zmarł
św. Kazimierz Kądziołka,
długoletni członek naszego Cechu, rzemieślnik - snycerz.

 

Niech spoczywa w spokoju
Ze smutkiem informujemy, że

 

w dniu 29 czerwca br. zmarł w wieku 68 lat,

 

śp. Jerzy Wojnarowski.

 

Rzemieślnik branży budowlanej

długoletni członek naszego Cechu, członek Pocztu Sztandarowego,
członek Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej,
odznaczony wieloma odznaczeniami rzemieślniczymi

 

Niech spoczywa w spokoju.


=====================================================

opr. P. Tengowski
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl