banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 331 z dnia 28 lutego 2020 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 141 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 363 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2020-03-02] Biuletyn Informacyjny nr 331 z dnia 28 lutego 2020 r.
Posiedzenie Zarządu
W dniu 29 stycznia 2020 odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Zarządu Cechu. W programie znalazło się między innymi: przyjęcie Planu Pracy Zarządu na I półrocze 2020 roku; informacja o działalności Szkół Cechowych w Nowym Sączu i Złockiem; zatwierdzenie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół cechowych; udział Szkół Cechowych w targach szkolnych; rozpatrzenie wniosków o odznaczenia oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

III Forum Szkół Rzemiosła
W dniu 12 lutego 2020 r. delegacja naszego Cechu w składzie: Prezes Zarządu p. Jan First, Wiceprezes p. Andrzej Maciuszek, Członek Zarządu p. Andrzej Zięcina oraz Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb  uczestniczyła w odbywającym się w Warszawie w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego III Forum Szkół Rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb, cechów oraz branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski, partnerzy społeczni, prof. dr hab. inż Włodzimierz Miszalski, przewodniczący Komitetu N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, Jędrzej Jabłoński i Mikołaj Kruczyński, przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Katarzyna Mietelska, zastępca Dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele resortu edukacji - Magdalena Wantoła–Szumera, naczelnik Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN, resortu rozwoju - Paulina Woźniecka, Ewa Kowalczuk i Natalia Pawłowska oraz resortu rodziny, pracy i polityki społecznej - Izabela Kaczmarska Sawicka i Artur Rozbicki z Departament Rynku Pracy MRPiPS.

Spotkanie z seniorami rzemiosła
W dniu 17 lutego br. odbyło się doroczne spotkanie Zarządu Cechu z seniorami rzemiosła. W tym roku przybyło ponad trzydziestu emerytowanych rzemieślników i pracowników Cechu.

Zmiana stawek za egzaminy
Od 1.01. 2020 r. zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Prezes GUS komunikatem z dnia 15.01.2020 r. ogłosił wzrost cen o 2,3%. W związku z tym stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2020 roku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) wynoszą:
egzamin mistrzowski – 1 432 zł
egzamin czeladniczy – 716 zł
egzamin sprawdzający – 256 zł
Opłatę za pracownika młodocianego wnosi mistrz.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 50 % stawki egzaminacyjnej.
Za egzamin poprawkowy płaci osoba zdająca.

Sztandar Szkoły Cechowej

Wykonany w 2008 r sztandar Szkoły Cechowej w Nowym Sączu został uwspółcześniony i przystosowany od obecnego nazewnictwa i realiów. Dotychczasowy napis „Zasadnicza Szkoła Zawodowa” zastąpiono słowami „Rzemieślnicza Branżowa Szkoła”.

Wysokość składki zdrowotnej na 2020 rok
W 2020 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy w lutym. 21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5368,01 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2020 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2020 roku wyniesie 4026,01 zł.
Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń - grudzień 2020 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 362,34 zł (9 % z 4026,01 zł). W 2020 roku zmianie uległy również składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Dokładne kwoty składek obowiązujących w okresie styczeń - grudzień 2020 roku przedstawia poniższa tabela:  

 

Podstawa wymiaru

Składki ZUS 2020

Społ.

Zdrow.

F. Pr.

za okres 01-12.2020

Ubezpieczenia społeczne

Ubezp.
zdrowotne

Fund. Pracy

Emer.

Rent.

Chor.

Wyp.

 

3136,20 zł

 

4026,01 zł

3136,20 zł

612,19 zł

250,90 zł

76,84 zł

52,37 zł

362,34 zł

76,84 zł


Uwaga! 

Nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek ZUS w pełnej wysokości. Należy sprawdzić, czy rzemieślnik jest uprawniony do opłacania niższych składek ZUS uzależnionych od wysokości dochodu - Mały ZUS Plus.
- 1354,64 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
- 1 431,48 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

Kasy Fiskalne online
Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online. Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 rok. Ale Ministerstwo Finansów ostatecznie zmieniło podejście do tego tematu i postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych online w czasie wyznaczając dość spory okres przejściowy, który kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku.
Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online są zobowiązaniu posiadać:
a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:
a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Do grupy firm z obowiązkową kasą online od stycznia 2021, trafią również świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, medyczne, prawnicze, służących poprawie kondycji fizycznej. – wyłącznie w zakresie wstępu. Styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych.
Wprowadzenie zmian w tym zakresie ma poprawić kondycję finansową państwa oraz wykrywać i ograniczać oszustwa podatkowe. Cele wdrożenia
nowych przepisów dotyczących rejestrowania przez podatników sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zostały wyszczególnione poniżej i są to:
- uszczelnienie i walka z luką w VAT,
- zwiększenie płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych,
- wprowadzenie nowego standardu dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji,
- możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.
Kto jest rzemieślnikiem?
W związku ze zmianami w Ustawie o Rzemiośle publikujemy jej fragmenty precyzujące jaka działalność zaliczana jest do rzemiosła, kto jest rzemieślnikiem i co jest dowodem kwalifikacji zawodowych wg stanu prawnego na 01.01.2020 r.
Art. 1.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1292 i 1495) mogą wykonywać tę działalność z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność takich osób jest zaliczana do rzemiosła.
Art. 2.
Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:
1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub
2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub
3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
5) spółkę komandytowo - akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art.551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
7) spółkę, o której mowa w pkt 3 – 5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub
8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8,
oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 7

Art. 3.1. [Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:] Dowodami
kwalifikacji zawodowych w rzemiośle są:
1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub
ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w
zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w
zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

Dofinansowanie szkolenia młodocianego

Obowiązujący od 1.09.2019 art 122 ustawy prawo oświatowe stanowi, że dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje jeżeli:
1. Pracodawca albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego.
2. Pracownik młodociany ukończył naukę zawodu i zdał :
- w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem egzamin czeladniczy w
Izbie Rzemieślniczej.
- w przypadku pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem egzamin zawodowy
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Apel do mistrzów szkolących
Aby wyjść na przeciw potrzebom młodzieży poszukującej miejsc nauki zwodu oraz by ułatwić mistrzom szkolącym pozyskiwanie uczniów zwracamy się z prośbą o zgłaszanie w Biurze Cechu wolnych jeszcze miejsc na praktykę zawodową. Będzie to również pomocne przy rozwiązywaniu nasilającego się problemu częstych zmian przez uczniów miejsc praktyk zawodowych.

Promocja książki o sądeckim rzemiośle
W dniu 6 lutego 2020 w zabytkowym budynku Biblioteki Głównej przy ul. Franciszkańskiej 11 w Nowym Sączu, przy bardzo przyzwoitej frekwencji odbyła się promocja wydanej przez Cech z okazji Jubileuszu 130-lecia naszej organizacji książki autorstwa pracownika Biura Cechu Piotra Tengowskiego „Dzieje Rzemiosła Nowosądeckiego”. Rozmowę z autorem poprowadził Witold Kaliński. Bardzo obszerna publikacja ukazuje historię rzemiosła sądeckiego od
czasów najdawniejszych po lata współczesne. Na kilkuset stronach bogato ilustrowanego opracowania wielu z byłych i dzisiejszych członków Cechu może znaleźć swoje nazwiska i wizerunki. Książka, nagrodzoną w ubiegłym roku ogólnopolską, prestiżową nagrodą im. Reymonta można kupić w Biurze Cechu. Nabycie pozycji może być udokumentowane fakturą VAT.


Wynagrodzenie uczniów

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. wyniosło - 5.198,58 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 171). Zatem od 01.03.2020 obowiązuja następujące stawki:

I rok nauki - 259,93 zł
II rok nauki - 311,91 zł
III rok nauki 363,90 zł


 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl