banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 328 z dnia 17 września 2019 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 141 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 363 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2019-09-19] Biuletyn Informacyjny nr 328 z dnia 17 września 2019 r.
 


Szkoła Cechowa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. nowym dyrektorem naszej Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia im. Świętego Józefa w Nowym Sączu został Pan Józef Klimek. Miło nam też poinformować, że nasza szkoła cieszy się znaczną popularnością. Pierwszy rok nauki w jej murach rozpoczęło 119 uczniów, co pozwoliło na utworzenie 5 klas. Mimo wysokiego obłożenia dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w naszych szkołach w Nowym Sączu i w Złockiem więc uczeń każdego mistrza spisującego w Cechu umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego NA PEWNO znajdzie w nich miejsce. Nasze szkoły są bezpłatne (od dwóch lat nie pobieramy czesnego), wyposażone nowoczesne urządzenia szkolne i środki dydaktyczne, znaczącym bonusem są bezpłatnie wypożyczane uczniom podręczniki. Dwa razy do roku przyznajemy dobrym uczniom stypendia (w lutym br. otrzymało je 29 osób). Cech pokrywa również koszty ubezpieczenia NW uczniów oraz wstępnego przeszkolenia BHP uczniów nowoprzyjętych. Nauka w szkole jest skorelowana z potrzebami zakładów szkolących. Podejmujemy wiele wysiłków aby szkoły cechowe jak najlepiej służyły i uczniom i rzemieślnikom członkom naszego Cechu. NAUKA W NASZYCH SZKOŁACH ODBYWA SIĘ NA JEDNĄ ZMIANĘ Przy okazji przypominamy Państwu, że to mistrz szkolący kieruje ucznia do szkoły, a oświadczenia w rodzaju „ja już wybrałem szkołę” są formą pewnego szantażu wobec mistrza. Cech w dalszym ciągu służy Państwu pomocą przy spisywaniu umów jak również załatwianiu wszelkich formalności związanych z prowadzeniem szkolenia pracowników młodocianych.

Zmiany dofinansowania dla pracodawców od dnia 1 września 2019 r.

W związku ze zmianą przepisów dot. kształcenia młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, obowiązują następujące zasady:
- młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem zobowiązany jest do zdawania egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
- młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Rzemieślnikiem zgodnie z ustawą o rzemiośle jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, która niezależnie od innych wymagań przewidzianych w tej ustawie musi być członkiem jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, tj. cechu lub izby rzemieślniczej.
W związku z powyższym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów zgodnie z obowiązującym art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe przysługuje wyłącznie  za wykształcenie ucznia, który zdał egzamin wg zasad określonych powyżej, czyli mówiąc wprost dofinansowanie przysługuje tylko temu rzemieślnikowi którego uczeń zdawał egzamin w izbie rzemieślniczej.


Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r. wyniosło 4.839,24 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 742).

Okres

1.09.2019 r. - 30.11.2019 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

241,96 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

290,35 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

338,75 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Refundacja wynagrodzenia młodocianych

Z dniem 1 września 2019 r weszło w życie przyjęte 13 sierpnia br. rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie m.in. zwiększa o 1 punkt procentowy stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (I kl – 5%; II kl – 6%; III kl – 7%). W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wysokość wynagrodzenia pozostaje na dotychczasowym poziomie (4%).
Wszyscy pracodawcy realizujący umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2019 roku są zobowiązani do wypłaty wynagrodzeń w zwiększonej wysokości. W przypadku umów o refundację, pracodawcy, którzy mają zawarte umowy przed 1 września br., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1395). Pracodawca może złożyć wniosek o aneks do umowy o refundację zawartej przez 1 września br., w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek i wówczas uzyska refundację zwiększonych stawek wynagrodzeń od dnia wejścia ich w życie. W przypadku, gdy pracodawca wystąpi z wnioskiem o aneksowanie zawartej umowy po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zwiększonych stawek, refundacja zwiększonych stawek obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o aneks. Ochotnicze Hufce Pracy będą rozpatrywały wnioski o aneksowanie umów w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu i do wyczerpania limitu środków finansowych określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok. Przypominamy, że wnioski o aneksowanie umów o refundację powinny być złożone w centrum edukacji i pracy młodzieży OHP właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego. Wnioski można też złożyć za pośrednictwem Cechu, a wzór aneksu można znaleźć na cechowej stronie internetowej.


Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

 

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

241,96 zł
(I rok nauki)

emerytalne

23,62 zł

23,62 zł

rentowe

15,73 zł

3,63 zł

chorobowe

-

5,93 zł

wypadkowe

x*)

-

290,35 zł
(II rok nauki)

emerytalne

28,34 zł

28,34 zł

rentowe

18,87 zł

4,36 zł

chorobowe

-

7,11 zł

wypadkowe

x*)

-

338,75 zł
(III rok nauki)

emerytalne

33,06 zł

33,06 zł

rentowe

22,02 zł

5,08 zł

chorobowe

-

8,30 zł

wypadkowe

x*)

-

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757).


Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 7 września rzemieślnicy naszego Cechu wraz z rodzinami i Pocztem Sztandarowym (pp., Marian Leszczyński, Włodzimierz Szabla i Tadeusz Miśkowiec) wzięli udział w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Raś, Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie i kapelan rzemiosła w Archidiecezji Krakowskiej. Pielgrzymi uczestniczyli także w Drodze Krzyżowej na kalwaryjskich dróżkach. Zebranych w bazylice przedstawicieli cechów rzemiosł, pątników, poczty sztandarowe oraz kapłanów przywitał kustosz sanktuarium o. Konrad Cholewa OFM. Homilię wygłosił ks. Wiesław Cygan, dziekan dekanatu kalwaryjskiego, który zwracał uwagę na wartość ludzkiej pracy. Analizując fragmenty papieskiej encykliki „Laborem Exercens”, zwrócił uwagę, że każdy człowiek jest powołany do współpracy ze Stwórcą, a wykonywanie zawodu rzemieślnika jest jednym z przejawów tego zaangażowania.
Po Mszy świętej uczestnicy pielgrzymki ofiarowali się Matce Bożej Kalwaryjskiej odmawiając akt oddania przed Jej cudownym obrazem.
- Matko zapracowana w Nazarecie i pochylona nad każdym rzemieślnikiem, prosimy Cię, pomóż nam przez pracę otoczyć troską życie nasze i naszych najbliższych oraz tych, którzy korzystają z owoców pracy naszych rąk - tak modlili się rzemieślnicy i przedsiębiorcy.

Diecezjalne Święto Chleba

Delegacja Sądeckiego Rzemiosła w składzie:  Starszy Cechu p. Jan First oraz Podstarsi pp. Andrzej Maciuszek i Andrzej Danek w dniu 8 września br. wzięła  udział w Diecezjalnym  Święcie  Chleba, na którym zgromadzili się rzemieślnicy i przedsiębiorcy z całej Diecezji.  W uroczystości uczestniczyli piekarze, cukiernicy, pszczelarze, kominiarze, winiarze, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, i policji, poczty sztandarowe i mieszkańcy. Mszy św. na pl. Kazimierza przewodniczył abp Nowacki. Hierarcha przekonywał o wielkiej potrzebie modlitwy o chleb nie tylko dla siebie, ale także o to, by nigdy nie brakowało go innym. Dziękował młynarzom i piekarzom, dzięki którym nie brakuje nam chleba, ale także i tym, którzy dzielą się nim ze swoimi braćmi. Wskazywał, że „chleb jest też mieszkaniem, dobrym słowem powiedzianym do drugiego, każdym gestem, który okazujemy”. Apelował, by nie zapominać także o Chlebie, który daje nam zbawienie.
Podczas uroczystości ks. Józef Drabik, proboszcz brzeskiej fary i kustosz sanktuarium św. Jakuba, a zarazem kapelan Izby Rzemieślniczej w Tarnowie został uhonorowany Szablą Kilińskiego. Ks. Drabik ofiarował swoją karabelę jako votum w darze św. Jakubowi, zyskując od razu przydomek "rycerza św. Jakuba". Szablą Kilińskiego odznaczeni zostali także Andrzej Kuta, prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie oraz przedsiębiorca Stanisław Bańbor.

Nowości w umowach uczniowskich

Wszystkim mistrzom spisującym umowy z młodocianymi, a nie korzystającymi w tym zakresie z pomocy Cechu przypominamy że, od 1 września dołączamy do umowy nowe załączniki: o niekaralności za przestępstwa przeciw moralności, o RODO oraz o umowie pomiędzy rzemieślnikiem pracodawcą, a szkołą do której młodociany uczęszcza.

Zdemontowano zdobiący nasz budynek napis "Dom Rzemiosła".

Wykonując dyspozycję "Uchwały Krajobrazowej" Rady Miasta Nowego Sącza zmuszeni byliśmy usunąć zdobiący nasz budynek napis "Dom Rzemiosła". Tą charakterystyczną ozdobę naszej siedziby wykonał i ofiarował Cechowi Edmund Miłkowski (zm. 31 stycznia 2006 r.) mistrz mechaniki maszyn, wieloletni działacz cechowy, wybitny fachowiec w obróbce metali. Litery wykonane ze stali nierdzewnej zostały zamontowane nad elewacją, na skraju dachu budynku 28.11.2001 r. Żal!
 
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl