banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 327 z dnia 27 lutego 2019 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 141 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 363 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2019-02-26] Biuletyn Informacyjny nr 327 z dnia 27 lutego 2019 r.
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu
zaprasza na obchody
Święta Rzemiosła i Jubileusz 25-lecia
Rzemieślniczej Szkoły Branżowej (Zawodowej)
I stopnia im. Św. Józefa

które odbędą się w dniu 19 marca (wtorek) 2019 roku
w uroczystość ŚWIĘTEGO JÓZEFA - PATRONA RZEMIOSŁA
Program uroczystości:

godz. 9.30 Cech Rzemiosł Różnych, Nowy Sącz - Rynek 11
Zbiórka starszyzny cechowej
godz. 9.45 Przemarsz do Bazyliki Św. Małgorzaty
godz. 10.00 Bazylika Kolegiacka Św. Małgorzaty, Plac Kolegiacki
Uroczysta Msza Święta
godz. 11.15 Sala im. St. Małachowskiego Ratusz, Nowy Sącz - Rynek 1
Występ uczniów Rzemieślniczej Szkoły im. św. Józefa
Powitanie gości
Wystąpienie okolicznościowe
Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
Wystąpienia gości

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 07.03.2019r.;
tel.: 18 4437521, 698 616 102; e-mail: cech@nowysacz.com.pl 

Posiedzenie Zarządu Cechu

W dniu 18 lutego 2019 r. pod przewodnictwem Cechmistrza Jana Firsta odbyło się posiedzenie Zarządu. Porządek spotkania obejmował, między innymi: przyjęcie Planu Pracy Zarządu na I półrocze 2019 roku, informację o działalności szkół cechowych, informację o udziale II Forum Szkół Rzemiosła, obchody Święta Rzemiosła oraz Jubileuszu 25 - lecia szkoły cechowej w Nowym Sączu oraz rozpatrzenie wniosków o odznaczenia.


Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy

Od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy
Kodeksu Pracy, zgodnie z którymi wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na rachunek bankowy wskazany pracodawcy przez pracownika. Nowe brzmienie art. 86 § 3 Kodeksu Pracy to: "Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych." Bezgotówkowy przelew na konto bankowe, który prawnie zastąpił dotychczasową wypłatę pensji w gotówce do rąk własnych pracownika ma przede wszystkim ograniczyć tzw. szarą strefę, w której dominują wypłaty przekazywane „pod stołem”. Jeśli pracownik nadal chciałby otrzymywać wypłatę w gotówce, to istnieje taka możliwość. Musi złożyć on stosowne oświadczenie (w formie pisemnej lub elektronicznej), które będzie przechowywane w aktach osobowych. Zakłady pracy muszą poinformować pracowników o możliwości złożenia wniosku  o wypłatę wynagrodzenia w gotówce. Niedopełnienie tego obowiązku stanowić będzie naruszenie przepisów prawa pracy. Obowiązki spoczywać będą również na pracowniku - jeśli dalej chce otrzymywać wynagrodzenie w gotówce, musi złożyć stosowny wniosek.


Od 18 stycznia nowa wysokość opłat za egzaminy

Opłaty za egzaminy wynoszą: mistrzowski 30 %, czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 50 % stawki właściwej dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.
Od 18 stycznia 2019 r. podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 5.071,25 zł. Stawki opłat zostały zaokrąglone zgodnie z zasadą przyjętą w ustawie ordynacja podatkowa.
Nowe stawki opłat za egzaminy od 18 stycznia 2019 r. wynoszą:
Egzamin czeladniczy - 761 zł (egzamin poprawkowy 381 zł),
Egzamin mistrzowski - 1521 zł (egzamin poprawkowy 761 zł),
Egzamin sprawdzający - 254 zł,
Duplikat świadectwa czeladniczego - 26 zł.

Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydawane są bezpłatnie. Legalizacja świadectwa czeladniczego odbywa się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Za legalizację pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. W 2019 r. opłata ta wynosi 26 zł.
Związek Rzemiosła Polskiego, na stronie internetowej ogłasza wysokość opłat za egzaminy – opłaty te dotyczą wszystkich Izb.

Pakiet MŚP

1 stycznia br. wszedł w życie Pakiet MŚP. Jak mniema Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ma on pomóc przedsiębiorcom oszczędzić przez 10 lat blisko 4 mld zł. Przepisy Pakietu mają poprawić płynność firm i zmniejszyć obciążenia biurokratyczne poprzez podwyższenie limitu małego podatnika, możliwość jednorazowego odliczania straty podatkowej do 5 mln złotych czy umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia małżonka, co jest szczególnie ważne dla małych firm rodzinnych. W założeniu obniżyć się mają również koszty funkcjonowania pracodawców dzięki likwidacji obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 6 mln pracowników oraz podniesieniu - ponad dwukrotnemu - limitu pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP czy skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych.
- Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu
Właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Rozwiązanie to przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.
- Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP
Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS. Obecnie pracodawca ponosi koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia.
- Podniesienie z 20 do 50 pracowników progu, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.
- Mały podatnik
Podwyższenie do 2 mln euro progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika”. Daje to prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). "Mały podatnik" ma prawo do zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji. Jednorazowa amortyzacja oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia. Przykładowo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (50 tys. euro) przy jednorazowej amortyzacji podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25 tys. zł. Kolejny przywilej "małego podatnika" to kwartalny sposób rozliczania zaliczek - przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów (4 zamiast 12). Więcej informacji na temat ułatwień dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.


SMS z ZUS z wezwaniem na kontrolę zwolnienia lekarskiego

Od początku tego roku pacjenci i renciści mogą być zapraszani na badanie do lekarzy orzeczników także telefonicznie lub mailem. W ten prosty sposób Zakład może kontaktować się ze swoimi klientami pod warunkiem, że takie rozmowy telefoniczne są rejestrowane. Prawo dopuszcza także możliwość wysłania wezwania poprzez sms, a nawet wiadomość mailową. Zaproszenia wysyłane w tej formie są skuteczne, gdy osoba wzywana na kontrolę potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Do tej pory wezwanie chorego na kontrolę odbywało się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Kontrola zwolnień polega na sprawdzeniu, czy lekarz wystawiający eZLA prawidłowo ocenił stan zdrowia swojego pacjenta oraz czas, na jaki wystawiono zwolnienie. Chorzy do kontroli typowani są losowo, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę także inne czynniki takie jak prośby pracodawców o kontrolę pracownika lub informacje o próbie wyłudzeń zasiłków. Do sprawdzenia ZUS wybiera także zwolnienia nietypowe, np. zbyt długie zwolnienie wystawione z powodu choroby, która zwykle wymaga znacznie krótszego czasu leczenia. Gdy lekarz orzecznik stwierdzi, że ubezpieczony w dniu badania jest zdrowy, to wypłata zasiłku zostaje wstrzymana i w następnym dniu pacjent musi wrócić do pracy. Lekarz orzecznik ZUS może sam zbadać pacjenta, ale jeśli ma wątpliwości dotyczące diagnozy - może też skierować go na badanie specjalistyczne lub poprosić od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta (na podstawie, której wystawiono zwolnienie), może też zlecić wykonanie dodatkowych badań pomocniczych.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach BHP "Bezpiecznie od startu".

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy organizuje XIX edycję Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
- regionalnym - organizowanym przez Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami branżowymi.
- ogólnokrajowym - organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Prosimy o zgłaszanie do Cechu uczniów chcących wziąć udział w konkursie. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca br. Spośród zgłoszonych drogą eliminacji wstępnych zostanie wyłonionych 2 uczniów, którzy wezmą udział w dalszych etapach konkursu.
Finał Konkursu odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie  siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.


ZUS w 2019

ZUS w 2019 roku wynosi 1 316,97 zł. czyli w porównaniu do 2018 roku będzie wyższy o 88,27 zł. Mniej zapłacą przedsiębiorcy, którzy zarabiają poniżej 63 tys. zł i korzystają z Małego ZUS oraz nowi przedsiębiorcy, którzy opłacają preferencyjny ZUS - 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej.DO WYNAJĘCIA

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
oferuje do wynajęcia lokal handlowy o pow. 62 m².
w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, parter.
Lokal wyposażony w komplet mediów (woda, gaz, prąd)
pow handlowa 33.8 m² - pow. zaplecza 20.7 m² - przejście 7.5 m².
Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11
tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.plDO WYNAJĘCIA

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
oferuje do wynajęcia lokal handlowy o pow. 61,2 m².
Nowy Sącz, ul. Długosza 51, parter.
Lokal wyposażony w komplet mediów (woda, gaz, prąd)
Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11
tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.plDO WYNAJĘCIA

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
oferuje do wynajęcia lokal biurowy o pow. 18.65 m²
w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, I p.
obok sali obrad
Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11
tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.pl


Książka o sądeckim rzemiośle

Uprzejmie przypominamy, że w Biurze Cechu można zakupić wydaną przez nasz Cech z okazji Jubileuszu 130-lecia naszej organizacji książkę autorstwa pracownika Biura Cechu Piotra Tengowskiego „Dzieje Rzemiosła Nowosądeckiego”. Bardzo obszerna publikacja ukazuje historię rzemiosła sądeckiego od czasów najdawniejszych po lata współczesne. Na kilkuset stronach bogato ilustrowanego opracowania wielu z byłych i dzisiejszych członków Cechu może znaleźć swoje nazwiska i wizerunki. Nabycie wydawnictwa może być udokumentowane fakturą VAT.


=====================================================================================================
 

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Gazy i pyły

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. Rzemieślnik ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją do 31 marca (za rok sprawozdawczy 2018) na rachunek: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31 - 156 Kraków,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 5 w Krakowie 65 1020 2892 0000 5802 0667 3851
Szczegółowe informacje można uzyskać w: Departament Środowiska Wydział Opłat Środowiskowych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 30 - 017 Kraków,
Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska
tel. 12 63-03-162, 12 63-03-364, fax. (12) 63-03-311
e-mail: www.malopolskie.pl/srodowisko
***
Dodatkowe informacje dotyczące tego tematu można odnaleźć na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134 00-805 Warszawa
www.krajowabaza.kobize.pl

 
Wody


Od roku 2018 przedsiębiorcy pobierający wodę z własnego ujęcia i wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi przechodzą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Po raz pierwszy podmioty złożą takie oświadczenia za czwarty kwartał 2018 r., w terminie 1 - 30 stycznia 2019 r. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie za:
- pobór wód podziemnych do różnych celów,
- pobór wód powierzchniowych do różnych celów,
- za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- oraz za wyliczone na ich podstawie opłaty.
Studnia z której przedsiębiorca pobiera wodę to urządzenie wodne. Urządzenia wodne wymagają legalizacji. Legalizacji urządzenia wodnego może dokonać w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu. Pobór wody z zalegalizowanego urządzenia wodnego to usługa wodna, którą świadczą nam Wody Polskie. Z usługę trzeba zapłacić. Opłata za korzystanie z usług wodnych będzie składać się z dwóch części: opłaty stałej oraz zmiennej. Ich wysokość ustali Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. O tym, ile firma ma zapłacić, dowie się z informacji, którą otrzyma od państwowej spółki Wody Polskie. Przedstawią w niej nie tylko wysokość opłaty, ale również sposób jej obliczenia. Przedsiębiorcy nie będą musieli więc sami jej obliczać. O wysokości opłaty ma decydować wiele czynników, między innymi rodzaj świadczonych usług wodnych. Prawo wodne przewiduje też górne stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi.
W wypadku np. produkcji odzieży opłata zmienna wyniesie 0,70 zł za metr sześcienny pobranych wód podziemnych oraz 0,35 zł za metr sześcienny wód powierzchniowych.
Zarówno opłatę stałą, jak i zmienną będzie się wnosiło na rachunek bankowy spółki Wody Polskie. Opłatę stałą przedsiębiorca ma wnosić w czterech równych ratach kwartalnych, nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie danego kwartału. Natomiast opłata zmienna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o jej wysokości.
Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.
Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.
W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w artykule 286, ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.
Opłaty podwyższone
Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub pozwolenia zintegrowanego podmiot ponosi opłaty podwyższone o 500 %.
***
Wyjaśnienia kwestii dotyczących poboru wody z własnego ujęcia i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz stosownych opłat z tego tytułu można szukać:
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
ul. Naściszowska 31 33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 441-37-89
lub
Nadzór Wodny w Nowym Sączu
ul. Głowackiego 34 A, 33-300 Nowy Sącz
tel. 667-643-640
Szczegółowe informacje i stosowne formularze można znaleźć na stronach internetowych:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl