Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 312 z dnia 03.03.2017 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 176 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 16 fotografii
Odzwiedziny: 832 wejść
Data utworzenia: 20 marzec 2018
 
[2017-03-06] Biuletyn Informacyjny nr 312 z dnia 03.03.2017 r.

Szanowni Państwo


Tegoroczne obchody święta naszego Patrona, św. Józefa łączą się ze 130-leciem naszej organizacji cechowej. Nigdy nie było w dziejach miasta i regionu cechu który ogarniałby swoim działaniem całość rzemiosła Sądecczyzny, wszystkie branże i wszystkie zawody. Nasz cech jest też najstarszą w Nowym Sączu organizacją pracującą poprzez trzy wieki na rzecz społeczeństwa i rzemiosła. Warto to przypomnieć, bo jest to prawdziwy powód do dumy dla wszystkich naszych członków. Nie ukrywam, że i dla mnie, Waszego cechmistrza od czterech kadencji jest to powód do prawdziwej satysfakcji. 
Od roku 1937, wedle zachowanych zapisów członkami cechów sądeckich było ponad 6000 rzemieślników, liczbę uczniów rzemiosła w opisywanym okresie można oszacować na ponad 10 000 osób, a ilość pracowników, która przewinęła się w tym czasie przez warsztaty sadeckich rzemieślników przekroczyła zapewne do 25 000 osób. Tym nie może poszczycić się żadna inna grupa zawodowa. Dzisiaj w Cechu w Nowym Sączu zrzesza się obecnie niemal 400 członków, a ilość uczniów w naszych szkołach i warsztatach przekracza 500 osób.
Załączamy do tego Biuletynu zaproszenia na nasze uroczystości. Proszę, by Państwo z nich skorzystali. W ten sposób zamanifestujemy naszą więź z Cechem, z jego tradycją i oddamy hołd naszym poprzednikom. Mam również prośbę, by Mistrzowie Szkolący w tym dniu, z okazji święta zwolnili uczniów z zajęć. 
Informuję również Państwa, że w związku uroczystościami 20.03.2017 r. Biuro Cechu będzie nieczynne. 
                                                                                                                                                                                             Jan First – Starszy Cechu

Jubileusz Dyrektor Biura Cechu

Pani mgr inż. Urszula Gołąb, Dyrektor Biura Cechu obchodzi Jubileusz 15-lecia pracy w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Rozpoczęła pracę w Cechu 1 lutego 2002 r, a funkcję dyrektorską pełni od 12 marca 2009 r. Z tej okazji Cechmistrz Jan First przekazał Jubilatce adres okolicznościowy. Serdecznie gratulujemy!

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza podjęto plany działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Przewodniczący Rady Rynku Pracy Leszek Langer wraz z dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy – Stanisławą Skwarło przedstawili członkom rady informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz dyskutowano na temat dostępnych środków Funduszu Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy w roku bieżącym. Rada Rynku Pracy zaopiniowała wybór form aktywizacji bezrobotnych i innych osób uprawnionych w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Nowego Sącza zgodnie z algorytmem finansowania programów promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej rok 2017. Omawiano także zasady realizacji działań finansowych, planowanych do realizacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednym z członków Rady jest Starszy naszego Cechu p. Jan First. 

Nowe stawki za egzaminy zawodowe

Zgodnie z ustawą o rzemiośle (Dz.U.z 2015 r.,poz.1782, art. 3 ust. 3g pkt 4) nowe stawki opłat za egzaminy zawodowe - czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające w roku 2017 wynoszą:
Egzamin mistrzowski –1321zł.
Egzamin czeladniczy – 661zł.
Egzamin sprawdzający –220 zł.
Opłaty te zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych tj. odpowiednio za: egzamin; mistrzowski – 30 %, czeladniczy -15 %, sprawdzający - 5 % liczone od podstawy:przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4403,78 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017r.) 
Za ozdobny dyplom mistrzowski należy zapłacić 50 zł, natomiast wystawienie duplikatu kosztuje 26 zł. Przypominamy, że za egzamin płaci właściciel zakładu!

Andrzej Danek biznesową osobowością roku

Andrzej Danek został laureatem plebiscytu Osobowość Roku 2016 w kategorii Biznes, w której honorowane są osoby które osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla swoich lokalnych społeczności. Plebiscyt zorganizowała „Gazeta Krakowska”. W plebiscycie o tytuły Osobowości Roku walczyło łącznie 566 kandydatów. To ludzie, którzy najczęściej wcale nie zabiegają o uznanie czy honory, nie działają dla poklasku. Są pomysłowi, kreatywni, przedsiębiorczy. Głosowanie na kandydatów do tytułu Osobowości Roku 2016 rozpoczęło się w piątek, 20 stycznia i trwało do 10 lutego br. Kapituła Konkursowa pracowała w składzie : prof. Józef Lipiec - przewodniczący Kapituły Plebiscytu, ksiądz dr Bronisław Fidelus, prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski - kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Krzysztof Pawłowski – prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Dariusz Kołacz – wiceprezes Zarządu Polska Press Oddział w Krakowie, Wojciech Harpula - redaktor naczelny "Gazety Krakowskiej", Przemysław Bolechowski – prezes Radia Kraków, red. Teresa Brandys – sekretarz Kapituły. Na początku marca w Krakowie odbędzie się uroczysta gala plebiscytu, podczas której laureaci tytułu Osobowości Roku ze wszystkich miast i powiatów, a także uhonorowani przez Kapitułę Ludzie Roku odbiorą statuetki i dyplomy. 

Księgowa Cechu na szkoleniu dla organizacji rzemiosła

Główna księgowa Cechu p. Teresa Pęksa wzięła udział w zorganizowanym w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie szkoleniu „Działalność statutowa i gospodarcza organizacji rzemieślniczych na gruncie podatku CIT oraz podatku VAT”, dedykowane dla organizacji rzemiosła. Tematyka warsztatów, które odbyły się 9 lutego br. obejmowała najważniejsze zmiany podatkowe wprowadzone do stosowania w 2017 roku oraz działalność statutową i gospodarczą organizacji rzemieślniczych na gruncie podatku CIT i VAT. Omówiono aktualne orzecznictwo sądowe i organów skarbowych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia w VAT w podstawowej działalności statutowej organizacji rzemieślniczych. Wyjaśniono również m.in. różnice między składkami jako formą „odpłatności” za niektóre świadczenia na rzecz członków oraz składkami członkowskimi z tytułu samej przynależności do organizacji a także nowe zasady odliczania VAT (współczynnik proporcji) po 2016 roku przy wydatkach w przypadku ponoszenia wydatków związanych z działalnością podlegającą VAT i poza ustawą o VAT, zwracając uwagę, że sposób określenia proporcji powinien odpowiadać najbardziej specyfice prowadzonej działalności oraz dokonanych zakupów. 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej podpisana 

Prezydent RP Andrzej Duda 22 lutego podpisał ustawę z dnia 26.01.2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Celem przyjętej ustawy jest wzmocnienie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ustawa wprowadza obowiązek dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektu ustawy lub rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców oraz MŚP. Ocena ta będzie dokonywana poprzez sporządzanie odrębnej części uzasadnienia projektu ustawy lub rozporządzenia. Obowiązek powyższy nie będzie dotyczył projektów, które nie obejmują majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców oraz nie dotyczą praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. Powyższe rozwiązanie pozwala na analizę projektowanych przez prawodawcę regulacji pod kątem specyfiki funkcjonowania mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Jednocześnie ustawa wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym do projektów ustaw wniesionych do Sejmu oraz projektów rozporządzeń skierowanych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w wydawaniu indywidualnych interpretacji podatkowych

Od 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) jest wynikiem połączenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Scalenie tych struktur pozwoli lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa zaczyna „żyć” od 1 marca. Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:
• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
• domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
• udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
• proporcjonalność (urząd nie może nakładać nieuzasadnionych obciążeń na
przedsiębiorcę, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
• uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
Najważniejsze zadania, to m.in: obsługę dużych podatników; jednolitą informację podatkową i celną; zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT). Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Interpretacje indywidualne od 1 marca będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS. Tym samym zmienią się również zasady składania wniosków o wydanie interpretacji. Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować pisemnie na adres Krajowej Informacji Skarbowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS. 

Papierowe zwolnienie lekarskie tylko rok

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który zachowuje obecnie obowiązujący okres przejściowy, w którym dopuszczalne są obie formy: elektroniczna i papierowa na druku ZUS ZLA. Ministerstwo pracy poinformowało, że od 1 stycznia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będzie:
• zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,
• wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub
• zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego       ZUS. 

Zebrania sekcji zawodowych

W dniu 14 lutego w sali wykładowej Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11 odbyły się zebrania sekcji zawodowych: fryzjerów, rzemiosł spożywczych, handlu i pozostałych, rzemiosł w zakresie środków transportu, rzemiosł budowlanych,
drzewnych i metalowych. Porządek każdego z zebrań przewidywał: informację o działalności Cechu, kwestie kształcenia młodocianych (zmiany w szkolnictwie zawodowym), zagadnienia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, kwestie zbliżającego się jubileuszu 130 – lecia Cechu oraz sprawy bieżące i wolne wnioski. Przybyli na spotkania rzemieślnicy mogli przedstawić swoje uwagi i złożyć propozycje dot. naszego środowiska rzemieślniczego. Niestety, smutną prawidłowością jest, że frekwencja na zebraniach sekcji jest zawstydzająco niewielka. 

Targi Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 28 lutego br. na terenie Hali Widowiskowo Sportowej w Nowym Sączu odbyły się Targi Szkół Ponadgimnazjalnych. Wśród ponad 20 sądeckich szkół i placówek oświatowych swoją ofertę zaprezentowała nasza szkoła, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Św. Józefa. Targi Szkół Ponadgimnazjalnych  stwarzają możliwość zapoznania się z propozycjami placówek edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018, w zakresie liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Dużym wzięciem cieszyło się stoisko fryzjerskie uczniów rzemiosła. W otwarciu Targów szkolnych wzięli udział: Cechmistrz Jan First, Dyrektor Biura Cechu Urszula Gołąb oraz Dyrektor naszej szkoły Bolesław Bielak. 

Posiedzenie Zarządu Cechu

W dniu 2 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu, podczas którego przedmiotem zainteresowania członków Zarządu były między innymi:
- informacja o sytuacji finansowej Cechu,
- informacja o działalności szkół cechowych,
- omówienie organizacji naboru uczniów w zakładach rzemieślniczych
i szkołach cechowych
- udział szkół cechowych a targach szkolnych
- organizacja święta rzemiosła,
- informacja o przebiegu zebrań sekcji zawodowych,
oraz sprawy bieżące i wolne wnioski


Nasz życiorys

   W związku ze zbliżającą się rocznicą 130-lecia pracy naszego Cechu na rzecz rzemiosła, miasta i regionu przedstawiam Państwu krótką historię naszego Cechu. Mamy z czego być dumni. Jesteśmy najstarszą działającą nieprzerwanie organizacją społeczno-gospodarczą na Sądecczyźnie. Nawet sądecki Sokół nie ma tak głębokich korzeni. 
Cech Wielki nazywany również „Zbiorowym” został założony w 1887 r. jako pierwsza w dziejach naszego regionu organizacja rzemiosła gromadząca w swoich szeregach wszystkie specjalizacje zawodowe na Ziemi Sądeckiej. Organizacja szybko okrzepła i na trwałe wpisała się w pejzaż miasta. Na początku lat trzydziestych XX wieku funkcjonowało w mieście 285 warsztatów. W 1935 roku odbył się w Nowym Sączu pierwszy Podhalański Zjazd Rzemiosła, zaś w 1936 roku drugi Zjazd Chrześcijańskiego Rzemiosła Podhala. Rzemieślnicy nowosądeccy manifestowali swą patriotyczna postawę podczas uroczystości pogrzebowych: marszałka Piłsudskiego i zamordowanego przez ukraińskich nacjonalistów ministra Pierackiego. 
W dniu 9 maja 1937 r. Cech Wielki został przekształcony w Chrześcijański Cech Zbiorowy „mający za członków tylko samych chrześcijan”. 
W latach wojny 1939 - 1945 rzemieślnicy cechowi zachowali się ofiarnie i patriotycznie. Powołali nawet Szkołę Dokształcającą i Komisję Egzaminacyjną, co uratowało wielu sądeczan przed wywózką i zagładą. 
Po 1945 r. życie w mieście zaczęło organizować się na nowo. Rozwiązano Cech w Nowym Sączu, a w jego miejsce utworzono Powiatowy Związek Cechów, dekretem z sierpnia 1948 r przekształcony w Okręgowy Związek Cechów. Utworzono aż 9 podległych mu organizacyjnie Cechów: Krawców, Wędliniarzy, Piekarzy, Szewców i Cholewkarzy, Kowali, Ślusarzy i Blacharzy, Budowlany, Fryzjerów i Stolarzy oraz wprowadzono przymus przynależności do cechu.
W 1951 r. nastąpiła kolejna reorganizacja. W Nowym Sączu pozostają tylko dwa Cechy: Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych oraz Cech Rzemiosł Różnych. W 1952 r. ilość warsztatów rzemieślniczych na terenie miasta spadła do liczby zaledwie 102. W 1953 roku zostaje zlikwidowany Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych, a w 1954 roku rozwiązano Okręgowy Związek Cechów - Cech Rzemiosł Różnych rozpoczął samodzielną pracę na rzecz Rzemiosła na Sądecczyźnie. 
Od czerwca 2001 roku Cech działa pod nazwą Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Będąc jego członkami stajecie się Państwo częścią historii Sądecczyzny.

Jan First – Cechmistrz

 

 Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych


Podstawa wymiaru składki wynagrodzenie

01.03.2017 - 31.05.2017

 

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

168,76 zł
(I rok nauki)

emerytalne

16,47 zł

16,47 zł

rentowe

10,97 zł

2,53 zł

chorobowe

-

4,13 zł

wypadkowe

x*)

-

210,95 zł
(II rok nauki)

emerytalne

20,59 zł

20,59 zł

rentowe

13,71 zł

3,16 zł

chorobowe

-

5,17 zł

wypadkowe

x*)

-

253,14 zł
(III rok nauki)

emerytalne

24,71 zł

24,71 zł

rentowe

16,45 zł

3,80 zł

chorobowe

-

6,20 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga: *) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r.poz. 1005)

 
  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl